เกษตรกร เ งินเข้าแล้ว ครัวเรือนละ 26,000 บ าท

กระทรวงพาณิชย์ เผยว่าเกษ ตรกรมันสำปะหลัง ที่เก็บเกี่ยวรอบนี้

คือ เก ษตรกรที่ระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63

และค าดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 63

โดยวันนี้จะได้รับเงินประกันราค า ในราค ากิโลกรัมละ 0.26 บ าท

โดยราค าตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้ อแป้ง 25เปอร์เซนต์

ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.24 บ าท จึงมีส่วนต่าง 26 สตางค์

ซึ่งจะได้รับสิทธิชดเชยสูงสุดครอบครัวละ 26,000 บ าท

จากงบประมาณในโครงการ 9,788 ล้านบ าท และมีข่าวดีล่ าสุด

สำหรับเก ษ ตรกรทั่วประเทศ นายอนุชา นาค าศัย

รั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เตรียมเสนอแผนกระตุ้นเศ รษฐกิจปี 2564

โดยมีแนวคิดจะเดินหน้าเพิ่มกำลังซื้อทุกภ าคส่วน เพื่อให้มีเงิ นจับจ่ ายใช้สอย

โดยประเด็นสำคัญ คือ หากจะเดินหน้าแผน

ดังกล่าวได้ก็ต้องพักชำระห นี้ให้เก ษ ตรกร

รวมไปถึงผู้ประกอบการ SMEs

ด้วย ทั้งหมดจะตกผลึกความคิดและนำเสนอต่อรั ฐบ าลต่อไป