สินเชื่ อพร อมิส เ งินด่ วน ปล่อ ยกู้ 300,000 บ าท ทำงานร ายวัน ก็ยื่นกู้ได้

สินเชื่ อพ รอมิส เ งินด่ วน ปล่อ ยกู้ 300,000 บ าท ทำงานร ายวัน ก็ยื่นกู้ได้

ไม่จำ เป็นต้ องใช้หลักท รัพย์ หากพูดถึงเงิ นด่ว นแล้ว อีกหนึ่งเจ้าที่ไม่พูดถึงไม่ได้

ที่ให้บริก ารสินเชื่ อเงิ นด่ วนก็คือ พร อมิส โดยล่ าสุด ได้ปล่ อยกู้สูงสุด 300,000 บ าท

ที่ถึงแ ม้จะผู้กู้จะทำง านร ายวัน ก็มีคุณสมบัติยื่นกู้ได้ จะมีร ายละเอี ยดเป็นยังไงบ้ าง ไปดูกัน

วงเงิ นสูงสุด 300,000 บ าท สำหรับ พร อมิส เป็นบริษั ทในเครือของบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่น

และอยู่ภายใต้การกำ กับของธนาค ารแห่งประเท ศไทย ซึ่งให้ยืมเงิ นได้โดยไม่ต้องใช้หลักท รัพย์

หรือบุ คคลค้ำประกัน โดยปล่อยกู้วงเงิ นสูงสุด 300,000 บ าท

ซึ่งเมื่อกู้ผ่ านแล้วก็สามารถกู้เพิ่มได้ โดยไม่ต้องปิดบัญชีด้วย หรือจะถ้าปิดบัญชีก่อนกำหนด

ไม่เสี ยค่ ายกเลิกสัญญ าก็ยังทำได้

โดยพร อมิสได้กำหนดอัตร าดอกเบี้ ยค่ าบริการ และค่ าธรรมเนียม ที่ 24% – 28% ต่อปี

และกำหนดจำนวนงวดก ารชำระคืนต่ำสุด 2 เดือน ตัวอย่ างเช่น ถ้ายื่นกู้ 30,000 บ าท

และผ่อนชำระ 39 เดือน ก็จะมียอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 1,200 บ าท

ทำงานร ายวัน เงิ นเดือนเท่ าไรถึงยื่นกู้ได้

คุณสมบั ติผู้กู้

เป็นบุคค ลธรรมด า อายุ 20 – 64 ปี ถือมีสัญช าติไ ทย

มีร ายได้ต่อเดื อน 6,000 บ าท ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่แส ดงหนังสือรับรองเงิ นเดือน

หรือสลิปเงิ นเดือนได้ อายุงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับพนักง านร ายเดือน หรือถ้าเป็นพนักง านร ายวัน พนักง านสัญญ าจ้างที่มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

มีที่พักอ าศัย หรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริก าร และสามารถติดต่อได้

ถ้ามีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทจะให้วงเงิ นอนุ มัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า

แต่ถ้ามีร ายได้สูงกว่านั้นก็วงเงิ นสูงสุด 300,000 บ าทที่ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้เลย

เอกสารที่ใช้ส มัคร

บัต รประจำตัวประชาช นตัวจริง

เอกสารส ลิปเงิ นเดือน หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนตัวจริง ที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน

สมุดบัญชีธนาค ารตัวจริง สำหรับรับเ งินจากพร อมิส

วิธีส มัครพร อมิส

สามา รถยื่นส มัครด้วยตนเองได้ที่สาข าของพร อมิสทั่วประเท ศ หรือกรอกใบส มัครออ นไลน์ได้ที่ promise.co.th

การอนุ มัติสินเชื่ อ กี่วันอนุ มัติ เมื่อส มัครสินเชื่ อพร อมิสไปแล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณา

ประมาณ 1-5 วันทำการ อนุ มัติสินเชื่ อพร อมิสแล้วจะมีเจ้าหน้ าที่โทรแจ้งว่าได้อนุ มัติกี่บ าท

และแจ้งว่าจะโอนเงิ นเข้ าบัญชีให้เมื่อไหร่ รวมถึงแจ้งวิธีผ่อ นจ่ายด้วย แต่ถ้ ากู้ไม่ผ่าน จะมี SMS แจ้งไปในมือถือ

สำหรับท่ านที่ต้องการติดต่อ หรือสอบถามร ายละเอี ยดเพิ่มเติม สามารถโทรหาเบอ ร์พร อมิสได้ที่

โทร 1751 (Call Center) หรือสามา รถติดต่อสาข าพร อมิสได้ทั่วประเทศ

ข้อมูล phurlenlen