กรมอุตุนิยมวิทย า เผยไทยต อนบนหนาว ลมแร ง

กรมอุตุฯ เผยสภาพ อากา ศประจำวันนี้ ไทยตอนบนอุ ณห ภูมิลดฮ วบ ยอดดอยหนาวจัด

มีน้ำค้ างแข็ง กทม.อากา ศเย็น 21 องศา ระบุ ภาคใต้ฝนลดลง วันที่ 4 พ.ย.2563

กรมอุตุนิย มวิทย า พย ากรณ์อากา ศ 24 ชั่วโมง ข้างหน้า บริเ วณค วามกดอากา ศสูง

หรือมวลอากา ศเย็นกำลังแร งจากประเทศจี นได้แผ่ลงมาปกค ลุมถึงประเทศไทยตอนบน

และประเทศจี นตอนใต้แล้ว ในขณะที่มีลมตะวันตกพัดพ าคว ามหนาวเย็น

จากประเทศเมี ยนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ลั กษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากา ศเย็นถึงห นาว

กับมีลมแร ง และอุ ณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเ ซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากา ศหนาวถึงหนาวจัด

และมีน้ำค้ างแข็งบ างพื้นที่ ขอให้ประชาช นบริเว ณประเทศไทยตอนบน

ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพ อากา ศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉี ยงเห นือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง

ทำให้บริเ วณภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่ นลมบริเ วณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแร ง

โดยอ่าวไทยตอนบนคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป

คลื่ นสูง 2-3 เมตร บริเ วณฝนฟ้าคะนองมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเ วณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ ระมั ดระวั ง

และควรหลี กเลี่ยงเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนลมเริ่มแร งขึ้น

ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง หม อกควันจะน้อยลง พย ากรณ์อากา ศสำหรับประเทศไทย

ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ภาคเหนือ

อากา ศเย็นถึงหนาว อุณ หภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเ วณยอดดอยอากา ศหนาวถึงหนาวจัด

และมีน้ำค้ างแข็งบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ

ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชม.

เตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม

อย่ างไรก็ตามอากา ศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยครับ

ขอบคุณข้อมูล mumkhao