คนละค รึ่งเฟส 2 เ ปิดให้ลง ทะเ บียน 16 ธ.ค.63

สำหรับผู้ที่กำลังรอความคืบหน้า การลงท ะ เบี ยนคนละค รึ่งเฟส 2 มีร ายงานล่ าสุดมาแล้ว

เพราะในวันที่ 2 ธันวาค ม 2563 ที่ทำเนียบรั ฐบ าล ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า

ที่ประชุมคณะก รรมการบริห ารส ถ า นการณ์เ ศรษฐกิจจากผลจาก cd ครั้งที่ 6/2563

มีมติเห็นชอบมาตรการคนละค รึ่งระยะที่สอง โดยเพิ่มสิ ทธิ์ให้อีก 5 ล้ านคน

โดยตัวเลขดังกล่ าวมาจากผู้ที่ลงทะเ บียนไม่ผ่านในเฟ สแร ก

เตรียมมือถือให้พร้อม

ทั้งนี้ สำหรับการลงทะเ บียนในระยะที่่สอง จะเ ปิดให้เริ่มลงทะเ บียนในวันที่

16 ธันวาค ม 2563 โดยจะสิ้นสุดโค รงการในวันที่ 31 มีนาค ม 2564 หลังจากก่อนหน้านี้

นายอาค ม เติมพิทย าไพศิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง ได้เผยว่า จะมีการลงทะเ บียนในช่วงต้นปี 2564

นอกจากนี้ การเข้ าร่วมโค รงการในระยะที่สอง ผู้ลงทะเ บียนใหม่

จะได้รับวงเ งินเข้ าร่วมโค รงการ จำนวน 3,500 บ า ท เพิ่มจากเดิม 500 บ า ท ส่วน

ผู้ที่ต่อสิทธิ์อั ต โ น มั ติจากเฟสที่ 1 ก็จะได้รับเ งินเพิ่มเป็น 3,500 บ าท เช่ นกัน โดย 500 บ าท

ที่เพิ่มให้ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรั ฐบ าล

ข้อมููล phurlenlen