เริ่มแล้ววั นนี้ ปล่ อยให้ กู้ยืมเ งิน50,000 บ าท ดอกเบี้ ยต่ำ

เรียกว่าเอาใจมนุษย์เงิ นเดือน คนตกงาน ถูกลดเงิ นเดือน ข าดร ายได้

ธนาค ารออมสิน ปล่ อยเงิ นกู้ ให้ ยืมเงิ น ฉุ กเฉิ น 5 หมื่นบ าท ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน

กล่ าวว่า “โครงการสิน ยืมเงิ น เชื่ อพิเศษ” ตามมติคณะรั ฐมนตรีเพื่อเส ริมสภ าพคล่ องชั่วคร าว

ในการดำรงชี วิตแก่ประชาช นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยธนาค ารสนับสนุนสินเชื่ อวงเงิ น

รวม 20,000 ล้ านบ าท สำหรับผู้มีร ายได้ประจำ ปร ากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมากจนเต็มวงเงิ นในเวล าอันรวดเร็ว

แต่ทั้งนี้เมื่อธนาค ารฯ ได้รับเรื่องกู้ ยืมเงิ น และเร่งพิจารณาตามกระบวนการสินเ ชื่อ ยืมเงิ น แล้ว

ปร ากฏมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่ านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรง และไม่มาติดต่อธนาค ารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่ าน SMS

จึงทำให้ยังมีวงเงิ นอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

ขณะเดียวกัยยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมาก

ธนาค ารออมสินจึง เปิ ดให้บริการสินเชื่ อ ยืมเงิ น นี้อีกครั้ง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยกา

รเ ปิดให้ยื่นเรื่องผ่ านเว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.63 เป็นต้นไป

สำหรับการปล่อยกู้ ยืมเงิ น ในครั้งนี้ ธนาค ารฯ ยังคงให้วงเงิ นกู้สูงสุด 50,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็ยผู้มีร ายได้ประจำ เช่ น พนักงานบริษัทในอุตสาหกร รมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ

และอุตสาหกร รมที่เกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบ เช่ น ตกงาน ถูกลดเงิ นเดือน ข าดร ายได้ เป็นต้น

โดยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรั พย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ มีเอกสารทางการเงิ นเป็นร ายงานการจ่ายเงิ นเดือน (สลิปเงิ นเดือน) 1 เดือน

ล่ าสุดทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่ าสุด

การแพร่ระบ าดไว รัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาช น ธนาค ารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่ ง

ว่าการช่วยประชาช นด้วยสินเชื่ อ ยืมเงิ น สำหรับผู็กู้ ยืมเงิ น นี้ จ

ะเป็นการบรรเทาผลกระทบลงได้บ้ าง เพื่อช่วยคลี่คล ายสถ านการณ์ที่เดือดร้อน

ของประชาช นอีกเป็นจำนวนมากโดยจะเ ปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.63 นี้

ข้อมูล phurlenlen