เคล็ด ไม่ ลับสำหรับคนอย ากมีความรักยืนย าว โดยแ มน การิน

ใกล้สิ้นปีแล้ว.. ใครกำลังวางแผนแต่งงานหรือสร้ างครอบครัวอย่ าเพิ่งเลื่อนผ่านกันไปนะ

เพร าะวันนี้จะมีเคล็ด (ไม่) ลับสำหรับคนอย ากมีความรักยืนย าวและมั่นคงอย่ างมีความสุข

มาฝากกันครับ เผื่อจะได้นำไปเป็นอีกท างเลือกหนึ่งในการเสริมเรื่องความรัก มาดูกันเลย!

อันดั บแรกอย ากให้ทุกคนเข้ าใจกันก่อนนะคะครับว่าธรรมชาติของตัวเลขที่สามารถตอบโจทย์

เรื่องความรักได้มากที่สุดคือเลข 6 โดยเลข 6 นั้นก็จะแบ่งบอกได้เป็นอีก 4 ด้ าน ดังนี้

ความรัก

การเงิ น

ความสุขโดยรวม/ความสุนทรีย์

งานศิลปะทุกแขนง

หากเร านำเลข 6 ไปร้อยเรียงกับตัวเลขต่าง ๆ ก็จะมีความหมายและสามารถสะท้อนได้ถึงความรักที่แตกต่างกันออกไป เช่ น

61 จะเป็นความรักต่างวัย อาจจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ามาก ๆ (เช่ น 616 / 614 / 615)

624 / 426 จะเป็นความรักที่เข้ าอกเข้ าใจกัน

64 / 46 จะเป็นความรักแบบมีเสน่ห์ เหมาะกับคนเป็นเซลล์ ทำอาชีพค้ าขา ย มีเสน่ห์ในการเจรจาพูดคุย

66 เน้นในเรื่องของเสน่ห์ เหมาะกับคนที่ทำอาชีพนักแสดง ศิลปิน ด าร า

67 เป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะกับความรัก อาจเจอความรักที่มีปัญ หาได้

68 เป็นตัวเลขที่เหมาะกับการค้ า หากมองในมุมของความรักอาจจะทำให้เจอความรักที่ไม่ถูกใจ ไม่ตรงสเปค

69 อาจได้คนรักที่ติสต์ ๆ เป็นคนหัวสมัยใหม่ หรือมีนิสัยคล้ ายกัน

60 เป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะกับความรัก อาจทำให้มีปัญ หาเรื่องกิ๊กหรือมือที่สาม

ส่วนในกรณีที่คุณทำงานและมีแฟนแล้วอย ากแต่งงานสักที หรือแต่งงานและมีครอบครัวแล้ว

สามารถเสริมให้ความรักมั่นคง ยืนย าว ถาวร ได้โดยเลือกใช้ธรรมชาติเลข 65

เพร าะเมื่อนำมาร้อยเรียงกันแล้วจะเป็นความรักที่มั่นคง ขยันขันแข็ง ช่วยกันทำมาหากินสร้ างเนื้อสร้ างตัว

สร้ างฐานะให้เป็นปึกแผ่น รับรองว่าจะเห็นความเติบโตและสบ ายในช่วงบั้นปล ายชีวิ ตแน่ๆ ครับ

แต่หากคุณยังไม่ได้แต่งงาน ยังไม่มีคู่หรือยังโสดอยู่ แล้วอย ากเจอความรักที่ดีและเร็วจะต้องใช้ธรรมชาติเลข 63

เพร าะจะช่วยกระตุ้นความรักได้เป็นอย่ างดี โดยสามารถเป็น

63 / 36 / 636 / 638 ตัวเลขกลุ่มนี้นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสท างด้ านความรัก

แล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสท างด้ านการเงิ นด้วย เพร าะจะทำให้เร าขยันทำงานมากขึ้น

และยังสามารถมองเห็นช่องท างในการหาเงิ นได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับ

ความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่เร ามีความสุข ไม่ฝืนและเข้าอกเข้าใจกันเสมอเนอะ

ไหนๆๆ ใครอยู่หมวดใดหรืออย ากเน้นเรื่องอะไรก็ลองนำไปปรับใช้ กันดูนะ

ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกท่ านและมีความรักที่ดีกันในทุก ๆ วันนะครับ

ข้อมูล sanook