เตือนข่าวปลอม หน้ากากทองแดง ก่อนสู ญเงิ นเปล่ า

กรณีการแชร์ข้อมูลเรื่องหน้ากาก ที่ทำจากทองแดง โดยกล่ าวว่าสามารถฆ่ าเชื้ อไ วรั สCV

ได้ถึง 97% ในเวล kเพียง 5 นาที และ 100% ใน 30 นาทีนั้น

ทางสำนักงานคณะกร รมการอาหารและย า (อย.) ได้ ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

มีการศึกษาว่าสาร COPPER หรือ ทองแดง มีคุณสมบัติในการฆ่ าเชื้ อแบคทีเรียหรือไว รัส ได้

จึงมีนักวิจัยสนใจจะพัฒนาหน้ากากที่ทำจากทองแดง

เพื่อหวังว่าหน้ากากจะสามารถฆ่าเชื้ อไวรั สหรือแบคทีเ รียได้

โดยหน้ากากดังกล่ าวจะเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายใช้เพื่อป้องกันโ รค

จึงจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งหากผู้ใดประสงค์จะนำเข้าหน้าก ากดังกล่ าวเข้ามาในประเทศไทย

ต้องมีการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต่อสำนักงานคณะกรร มการอาหารและย าก่อนการนำเข้า

ซึ่งในก่อนหน้านี้ ได้มีการ เปิ ดตัวนวัตกร รมใหม่ อย่ าง “แผ่นฟิล์มทองแดง”

ที่นักวิทย าศาสตร์พบว่าสามารถฆ่ าเชื้ อแ บคทีเรียและเ ชื้อ CV

ได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยทาง อ.อ๊อด หรือ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตร์และวิทย าศาสตร์ มหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์

ได้เคยให้ข้อมูลไว้ว่า ทองแดงเข้ มข้น 95% มีคุณสมบัติสามารถฆ่ าเ ชื้อไ วรั ส CV ได้

โดยแค่ใช้เวล าเพียง 2.5 น าที โดยกลไกที่ทองแดงสามารถฆ่ าเชื้ อไ วรั สและแบคทีเ รียได้นั้น

เกิ ดขึ้นได้โดยเมื่อทองแดงไปสัมผัสกับเยื่อหุ้มเซ ลล์ จากนั้น copper ion

จะเข้าไปแทรกในเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อทำล ายส่วนประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ จึงทำให้เซลล์ต าย

จากการค้นพบว่าทองแดงสามารถฆ่ าเชื้ อไ วรั สและแบคทีเ รียได้ เร าจึงได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เช่ น ร าวบันได ลู กบิดประตู ที่จับเปิ ด-ปิดประตู เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล brighttv