วันส มัครรับเ งินเยียวย า3000บ าท

เปิ ดลงทะเบียนรับ เ งินเยียวย า SMEs 3,000 บ าท ตามที่ ที่ประชุม คณะรั ฐมนตรี

หรือ ครม. (5 ตุล าค ม 2564) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

(วิสาหกิจขนาดกล างและขนาดย่อม) จ่ายเ งินเยียวย า จำนวน 3,000 บ าท

ต่อหัวของจำนวนลู กจ้าง ไม่เกิน 200 คน สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบ าท

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน เป็นเวล านาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตามมติของ ศบศ.

พร้อมพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของร ายได้จากเงิ นอุดหนุนดังกล่ าว

โดยร ายละเอียดสำคัญของโครงการ เงิ นเยียวย า SMEs ดังนี้

– ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs ที่เข้าร่วมโครงการเยียวย านายจ้าง

อุดหนุนการจ้างงานจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกช นที่อยู่ในระบบ

– ประกันสังค ม มีการจ้างงานลู กจ้ งสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน 200 คน

ในอัตรา 3,000 บ าท/คน/เดือน เป็นระยะเวล า 3 เดือน

– รั ฐจ่ายเงิ นอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลู กจ้างสัญชาติไทย

– พิจารณาจากจำนวนลู กจ้างที่นำส่งเงิ นสมทบประกันสังค ม

– นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ

– หากไม่สามารถรักษาระดั บการจ้างงานได้ตามที่กำหมด จะไม่ได้รับเ งินอุดหนุนในเดือนนั้น

– กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ

จะได้รับเงิ นอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่ าจ้าง

ไม่ต่ำกว่าอัตร าค่ าจ้ างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกร รมการค่ าจ้างฯ

ไทม์ไลน์โครงการ เงิ นเยียวย า SMEs

– ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 20 ต.ค.-20 พ.ย.64

ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

ใส่ข้อมูลเลขบัญชีธนาค าร

ทร าบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

– ระยะเวล าการโอนเ งินเยียวย า

เดือนที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.64

เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64

เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65

เดือนตุล าค ม 2564 จะเปิ ดให้เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีมาลงทะเบี ยน เพื่อขอรับการเยียวย าก่อน

เดือนพฤศจิกายน 2564 เริ่มจ่ายเงิ นเยียวย าให้แก่เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ต่อเนื่องไปอีก 3 เดือน หรือประมาณช่วง

เดือนมกร าค ม 2565 จะเป็นช่วงสิ้นสุดการจ่ายเงินเยียวย า

อย่ างไรก็ตาม ค ว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลู กจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs

ที่มีลู กจ้างไม่เกิน 200 ร าย ที่มีสถานประกอบการ จํานวน 480,122 แห่ง

และจะสามารถรักษาการจ้างงานลู กจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน

ขอบคุณข้อมูล raochanaa