ประกาศขึ้นค่ าไฟ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกร รมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

กล่ าวถึงการเตรียมแผนสำหรับรองรับต้นทุนพลังงานที่ปรับสูงขึ้นในปี 2565

ว่า ต้นทุนพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ ก๊าซ LNG ตอนนี้มีการปรับร าค าขึ้นไปสูงสุดในรอบหล ายปี

ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน “ค่ าไฟฟ้า” เนื่องจากสัดส่วนเชื้อเพลิงก๊าซ LNG

คิดเป็น 80% ของเจเนอเรชั่ นทั้งหมด รองลงมาจะเป็นต้นทุน transmision ประมาณ 20 สตางค์/หน่วย

และต้นทุนการกระจายและค้ าปลีก (distribution และ detail) รวม 50 สตางค์/หน่วย

เมื่อรวมทั้ง 2 ต้นทุนเข้าด้วยกันก็จะคิดเป็นประมาณ 70 สตางค์/หน่วยทีเดียว

ร าค า LNG ที่พุ่งขึ้นมากระทบค่ าไฟแน่นอน แต่ไม่ได้ขึ้นเป็น 2-3 เท่า ค่ าไฟคงต้องปรับขึ้น

แต่ไม่ได้ขึ้นเยอะในสเกลที่น่าตกใจ อาจจะขึ้นประมาณ 5-10 สตางค์/หน่วย ไม่ได้ขึ้นไปถึงขนาด 2-3 บ าท/หน่วย

เพราะพอร์ชั่นบ างส่วนใน LNG spot ไม่ได้เยอะ แต่ยังมี LNG เทอมอย่ างอื่นบวกเข้าไปอีก

ถามว่า เร าต้องเตรียมเ งินสำรองไปชดเชยหรือไม่ คือโดยหลักการแล้ว

ต้นทุนค่ าเชื้ อเพ ลิงมันต้องพาสไปที่ค่ าไฟฟ้าอยู่แล้ว ดังนั้นในรอบหน้า(ม.ค.-เม.ย. 2565)ค่ าไฟฟ้าอัตโนมัติ

หรือค่ าไฟฟ้าผันแปร (ค่ า Ft) อาจเป็นบวกจากเดิมที่เป็น -15 สตางค์ มาโดยตลอด

แต่ถ้าเร าบ าล านซ์หรือหาเงิ นส่วนอื่นมาช่วยชดเชย ค่ า Ft ก็อาจขึ้นไม่มากนัก” นายค ม กฤชกล่ าว

ทั้งนี้ ที่ผ่ านมาการลดหรือชะลอการขึ้นค่ า Ft ที่จะบวกเข้าไปในร าค าค่ าไฟฟ้านั้น

อาจใช้วิธีให้การไฟฟ้าช่วยรับภาระไปก่อนบ างส่วน หรือทั้งหมดก็ได้

ขอบคุณที่มาจาก siamtopic