ร ายละเอียด ออมสิ นปล่อยสิ นเชื่ อ กู้ปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้า

วิธีการสมั คร สิ นเชื่ อบ้ าน “กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า”

ทั้งนี้ การสมั ครสิ นเ ชื่อบ้ าน “กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า” ผู้กู้อย่ าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ หลักประกันในการกู้

เอกสา รต่าง ๆ ที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้ าง มาเ ช็กกันก่อนจะได้ทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องเเละรวดเร็ว

1. เช็ กคุณสมบัติ ผู้กู้

1. เป็นผู้ฝากเงิ นประเภทเผื่อเรียกของธนาค าร

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวล าที่ชำระเงิ นกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์ร ายได้ที่เเน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวล าที่ชำระเ งินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. มีอาชีพเเละร ายได้เเน่นอน

4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา ม ารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดาม ารดาเดียวกัน

ไม่จำเป็นต้องถือกร รมสิ ทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกร รมสิ ทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

2. หลักประกันในการกู้ มีอะไรบ้ าง?

1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาค าร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เเละตั้งอยู่ในเเหล่งชุมชนที่มีความเจริญ

มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความ จำเป็น เเละมีทางสาธารณประโยช น์ซึ่งรถยนต์ผ่ านเข้าออกได้สะดวก

2. สิ ทธิการเช่าที่ดินเเละ / หรืออาค ารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาค ารประกาศกำหนด

3. หลักทรั พย์ตามที่ธนาค ารประกาศกำหนด

3. เอกส ารสำหรับผู้กู้หลักเเละผู้กู้ร่วม มีอะไรบ้ าง?

สำหรับใครเป็นพนักงานประจำ ข้าร าชการ พนักงานรั ฐวิสากิจ พนักงานธนาค าร

เเละพนักงานเงิ นทุนหลักทรัพย์ ต้องเตรียมเอกส ารสำคัญ ได้เเก่

สำเนาบัตรประชาช น

สำเนาทะเบี ยนบ้ าน

สลิปเงิ นเดือน (เดือนล่ าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงิ นเดือนใช้หนังสือรับรองเงิ นเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือนล่ าสุด

ส่วนใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของกิจการ อย่ าลืมเตรียมเอกส าร ดังนี้

สำเนาบัตรประชาช น

สำเนาทะเ บียนบ้ าน

สำเนาบัญชีธนาค ารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่ าสุด

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานร าชการ ได้เเก่

กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบีย นบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

เเละสำเนาบัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบี ยนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีร้ านค้ า สำเนาใบทะเบี ยนพาณิชย์/ ทะเบีย นการค้ า

บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่ าสุด/ งบการเงิ น/ กรณีเป็นนิติบุคคล

ใบเสร็จภาษีมูลค่ าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่ าสุด

4. หมายเหตุ ที่ต้องทำความเข้าใจ

ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งเเต่วันที่ 25 พฤษภาค ม 2563)

อัตร าดอกเบี้ยที่เเ ท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงิ นกู้ 1,000,000 บ าท

ระยะเวล าผ่อนชำระ 20 ปี เเบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

ทำประกัน หมายถึง การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงิ นสิ นเ ชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามธนาค ารกำหนด

เงื่อนไขการใช้อัตร าดอกเบี้ยสิ นเ ชื่อเคหะตามโปรโมชั่ น สมั ครบริการ MyMo เเละผลิตภัณฑ์ /

บริการอื่นของธนาค ารเพิ่มอีกอย่ างน้อย 2 ประเภท ได้เเก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ /

บัตรเครดิตหรือสิ นเชื่ อบัตรเ งินสด / ชำระสิ นเชื่ อหักผ่ านบัญชี / ประกันชีวิตเพื่อประกันสิ นเชื่ อ

ทั้งนี้ หาก ลู กค้ าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่น ตามที่

กำหนดอยู่เเล้วสามารถใช้อัตร าดอกเบี้ยดังกล่ าวได้ เเละกรณีไม่มี Smartphone

ให้สมั ครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาค ารตามที่ กำหนดทดเเทนได้

กรณีผู้กู้ชำระเ งินคืนเสร็จสิ้ น หรือ ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment)

ภายในระยะเวล า 3 ปี นับเเต่วันที่ทำสัญญากู้เงิ น ผู้กู้ต้อง เสี ยค่ าตามธรรมเนียม

ตามที่ธนาค ารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเ งินต้นคงเหลือ)

ระยะเวล าโปรโมชั่ นตั้งเเต่เดือนกันย ายน อนุมัติเเละจัดทำนิติกร รมสัญญาให้เเล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาค ม 2564

หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด โดยธนาค ารขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลง

หลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทร าบล่วงหน้า

5. สมั ครกู้สิ นเ ชื่อ “กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า” ที่ไหน?

ใครที่สนใจสิ นเชื่ อบ้ านดังกล่ าว เมื่ออ่านร ายละเอียดเเละทำความเข้าใจ

สามารถสมั ครใช้บริการ ได้ที่ธนาค ารออมสิ นทุกสาขา

ขอบคุณข้อมูล aplscs