รับเยียวย าเพิ่ม 10,000บ าท

เรียกได้ว่าในช่วงนี้ ประเทศไทยขอเร ากำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ต้องบอกว่า

ในส่วนของสถานการที่ผ่ านมาหล ายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันหล ายๆอย่ าง

ซึ่งในกลุ่มของอาชีพนี้ก็เป็นอีก 2 กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยเหมือนกับ

โดยในวินาทีนี้ต้องยอมรับว่า มาตรการของรั ฐนั้น่วยได้เยอะจริงๆ

และรมว.กล าโหม เป็นประธานประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีการเสนอมีการอนุมัตโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรย านยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี

ที่ไม่สามารถสมั ครเป็นผู้ประกันตนมาตร า 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ทั้ง 29 จังหวัด

ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่ างครอบคลุมและทั่วถึง

โดยให้การช่วยเหลือ คนขับแท็กซี่ ร ายละ 10,000 บ าท จำนวนกว่า 16,000 คน

ขณะที่วินมอไซต์รับจ้าง ช่วยเหลือ 1 เดือน หรือ 5,000 บ าท วงเงิ นกว่า 16,000 ล้ านบ าท ตามที่กระทรวงแ รงงานเสนอ

อย่ างไรก็ตาม สำหรับร ายละเอียดและกำหนดการจ่ายเงิ นเยียวย า จะมีประกาศอย่ างเป็นทางการออกมาให้ทร าบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูล verifound