สั่งด่วน ยกเลิ กการใช้สำเนา

เมื่อวันที่ (12 ต.ค.) นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง

ปฏิบัติร าชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ส่งหนังสือแจ้งด่วนที่สุด

ถึงผู้ว่าร าชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ยกเลิ กการเรียกสำเนาบัตรประชาช น จำนวน 1 ฉบับ

ระบุว่า ด้วยมติคณะกรร มการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบ าย

Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 มีมติให้ยกเ ลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น

และสำเนาทะเบี ยน เพื่อรองรับการเป็นรั ฐบ าลดิจิทัล

ประกอบกับมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวก

และลดภาระของประชาช น (การไม่เรียกสำเนาเอกส ารที่ทางร าชการออกให้จากประชาช น)

กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาช นและสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

จึงแจ้งให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาช นในสังกัดกรมการปกครอง

ปฏิบัติตามประกาศอย่ างกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิ กการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาช น

และสำเนาทะเบี ยนบ้ าน อย่ างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาช นทร าบเป็นการทั่วไป

ขอบคุณข้อมูล sanook