เกณฑ์สมั คร บัตรคนจนปี65

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามต้องบอกว่า

สำหรับในส่วนของสถานกรณ์ที่ผ่ านมา ทำให้ หล ายๆคนต่างได้รับ

ผลกระทบกันอย่ างทั่วหน้า ซึ่งในเรื่องของค่ าใช้จ่าถือว่าได้รับกระทบกัน

หล ายๆคนเลยทีเดียว โดยในส่วนของมาตรการ ช่วยเหลือของทางรั ฐบ าลนั้น

ถือได้ว่า ช่วยเหลือได้เยอะเลยที่เดียว

ล่ าสุด วันที่ 13 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงช นะ โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

เปิ ดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และ รมว.กล าโหม

ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ช่วยเหลือประชาช นทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง นายธนกร กล่ าวว่า

ความคืบหน้าของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

อยู่ระหว่างพิจารณาการเ ปิดลงทะเบีย นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่

ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบี ยนให้รัดกุมยิ่งขึ้น และป้องกันการแอบอ้างสิ ทธิ

เช่ น ปรับเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บ าทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์ร ายได้ครัวเรือนแทน

รวมถึงนำทรั พย์สิ นมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่ น บ้ าน ที่ดิน หรือสล ากออมทรั พย์ต่างๆ

โดยค าดว่าจะสามารถนำหลักเกณฑ์เสนอคณะรั ฐมนตรี พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

และเปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้ในเดือนมกร าค ม 2565

นายธนกร กล่ าวว่า ล่าสุดกระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงแ รงงาน

เพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังค มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติ

ผู้ที่จะลงทะเ บียน ควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์ร ายได้ และเกณฑ์ด้านอื่น

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนของการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการภาครั ฐ

โดยรั ฐบ าลจะบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับคณะกร รมการนโยบ ายลดความเหลื่อมล้ำ

และแก้ไขความย ากจนอีกทาง พร้อมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์ร ายได้ครัวเรือนในการคัดกรอง

เพื่อให้คนที่ได้รับสิ ทธิเป็นผู้มีร ายได้น้อยหรือต้องการความช่วยเหลืออย่ างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูล verifound