คลังเ ร่งค นละครึ่งเฟส 4 เ ร่งใช้ภ ายใน 28 ก.พ.

คลังเร่ง 2.69 ล้านค น รีบใช้ จ่ าย “ค นละครึ่ง เฟส 4″ ภายใน 28 ก.พ. 65 เวลา 22.59 น.

ก่อนถูกตัดสิ ทธิ ด้านยอดใช้จ่ ายรวมทะลุ 4.4 หมื่นล้ านแล้ว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง

ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง เปิ ดเผยว่า ขอให้ประชาช นกลุ่มเดิม ซึ่งเคยใช้สิ ทธิค นละครึ่งเฟส 3

แต่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิ ทธิคน ละครึ่งเฟส 4 ให้รีบมาใช้สิทธิภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 22.59 น.

เนื่อง จ ากหากพ้นกำหนดดังกล่ าวจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงก ารคนละครึ่ง ระยะที่ 4

โดยปัจจุบันมีประชาช นกลุ่มเดิมที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิ ทธิจำนวน 2.69 ล้านรายวนยอดใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง 4

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.พ. 65 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 25.91 ล้านคน ยอดใช้จ่ ายสะสม 44,872 ล้ า นบ าท

แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 22,781.2 ล้ านบ าท และรั ฐร่ วมจ่ ายสะสม 22,091.7 ล้ านบ าท

โดยประชาช นที่ใช้สิ ทธิแล้ว สามารถใช้จ่ายกับร้ านค้ าที่เข้าร่ วมโครงก าร ได้ตั้งแต่วันนี้จ นถึงวันที่ 30 เม.ย. 65