พื้นที่นี้เสี่ ยงเกิ ดน้ำท่ ว มฉับพลันน้ำป่าหล า ก

สภ าพอาก าศวันนี้ กรมอุตุฯ เตื อนภ าคใต้ยังหนัก ฝนถล่ม 10 จังหวัด ขอให้ระวั งอันตร าย

เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าหลาก เผย ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นวันที่ 28 ก.พ.2565

กรมอุตุนิยมวิทยา พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็น

กำลังค่อนข้ างแ รงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

กับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง

ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ประชาช นบริเวณภาคใต้ระวังอันตร ายจ ากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

สำหรับชาวเรือควรเพิ่มความระ มั ดระวั งในการเดินเรือและหลีกเลี่ ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ฝุ่นละอองขน าดเล็ก กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละออง/หมอกควันสะสมเพิ่มขึ้น เนื่ องจ ากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง