ทองในมือสั่ นหลังเห็นร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ สมาค มค้ าทองคำ เปิ ดตลาด

สิ้นเดือนก.พ. พุ่งแ รงมาก เที ยบร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้

เผย ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 30,050 บ าทร าค าทองคำประจำวันที่ 28 ก.พ.2565

ปรับร าค าขึ้น 400 บ าท เที ยบกับร าค าสุดท้ ายของเมื่อวานนี้ โดยร าค าขายออกทองรูปพ รรณ

อยู่ที่ 30,050 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจาก สมาค มค้ าทองคำ ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์

เมื่อเวลา 09.25 น.ที่ผ่ านมาทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์

ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,450 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 29,550 บ าท ประก าศครั้งล่าสุด ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,925.28 บ าท และขายออกที่ร าค า 30,050 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,911.00 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 28 ก.พ.2565ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

•รับซื้อ บ าทละ 29,450 บ าท

•ขายออก บ าทละ 29,550 บ าท

ทองรูปพรรณ

•รับซื้อ บ าทละ 28,925.28 บ าท

•ขายออก บ าทละ 30,050 บ าท