รีบดูก่ อนช วดเ ลขเ ด็ด

คอห วยเมืองขุนแผน แห่นำเลข ธูป-ห างประทัด บวงสรวง “ท้าวเวสสุวร รณ “ป างปลดห นี้ วัดเถรพล าย

เสี่ยงดวงงวด 1 มี.ค.65… สามารถติดต ามต่อได้ที่ : เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่วัดเถรพล าย

ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพร รณบุรี บรรย าก าศเป็นไปอย่ างคึกคักซึ่งใกล้วันห วยออก จะมีบรรดานักเสี่ ยงโ ชค

เดินทางมากร าบไหว้ขอพร ท้าวเวสสุวร รณ คู่ ที่หน้าเจดีย์เก่าแก่สมัยโบราณ ที่มีตำนานต ามประวัติที่สมเด็จพระนเรศวรมหาร าช

ทรงกระทำยุทธหัตถีที่ดอนเจดีย์ แล้วขุนศึกผู้ให ญ่แวะพักรบ ก่อนที่จะมีการสร้ างเจดีย์เอาไว้

และเดินทางออกรบเพื่อกระทำยุทธหัตถี… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/806361/

ต่อมาชาวบ้ านได้มีการส ร้ างรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ ประดิษฐ านไว้ที่หน้ าองค์เจดีย์โบราณ ต ามค วามเ ชื่อว่า

จะช่วยคุ้มครองรักษาโบร าณสถานแห่งนี้ไว้ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี และที่ไม่ธร รมดาเหมือนท้าวเวสสุวรรณที่อื่น

คือที่วัดเถรพลาย จะมีอยู่องค์หนึ่ง ซึ่งเป็นป างถือกระดานชนวน หรือ ปางสางบัญชี ชาวบ้ านเรียกขานว่าท้าวปลดห นี้ 

ซึ่งอยู่เคียงคู่กับ ท้าวโชคดี เฝ้าหน้าเจดีย์โบราณแห่งนี้… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/806361/

โดยในวันนี้ พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้ าอาวาสวัดเถรพล าย พร้อมคณะกร รมการได้จัดให้มีพิธี บวงสรวงเจดีย์โบร าณสมัยกรุงศรีอยุธย า

และ ประกอบพิธีบวงสร วงปฐมฤกษ์ ครั้งที่ 1 องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวโ ชคดี-ท้าวปลดห นี้) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกช น 

มีประชาช นที่ทร าบข่าวมาร่วมพิธีจำนวนมาก พร้อมกับไหว้ขอพร และนำกระเป๋าเ งิน ลอดขาท้าวเวสสุวร รณ

เพร าะเชื่ อว่าจะบันด าลทรั พย์ให้เต็มกระเป๋า… สามารถติดต ามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/806361

/นอกจากนี้นักเสี่ยงโ ชคให้ความสนใจคือเลขธูปเสี่ยงทายตัวเลข ปรากฏเลข 692 ส่วนประทัดที่จุดบวงสร วง

เลขหางประทัด ปร า กฏเลข 244-47 ผู้ที่มาร่วมงานต่ างมุงถ่ายภาพ และนำไปหาเลขเด็ ดเสี่ ยงด วงงวดวันที่ 1 มี.ค.นี้… สามารถติด ต ามต่อได้ที่ :

https://www.dailynews.co.th/news/806361/