เริ่ มร้อนอุณหภู มิสูงขึ้น 1ถึง3 องศา

ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น-มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบ างแห่งใน “ภาคตะวันออก”

ส่วน “ภ าคใต้” มีฝนลดลง คลื่นลม “อ่ าวไทย” มีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ขอชาวเรือระมัดระวัง-หลีกเลี่ ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า

พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้างหน้ า บริเวณความกดอาก าศสูง หรือมวลอาก าศเย็น

กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้น

เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า

โดยมีฝนบ างแห่งในภาคตะวันออก สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย

และภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่ า งมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในก ารเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขน าดเล็กวันนี้ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละออง/หมอกควันสะสมเพิ่มขึ้น เนื่ องจ ากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง