บั ตรค นจ นเดื อนมีนารับอะไรบ้ าง

ส่องร ายละเอียด บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น เดือนมีนาคม 2565 ได้รับเงิ นอะไร

เข้าวันไหนบ้ าง แย้มข่าวดีมีพ่วงเงิ นพิเศษมาอีกค นละ 200 บ าท

ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น เดือนมีนาค ม 2565 จะได้รับการโอนเงิ นเข้ากระเป๋าไหนบ้ าง

แถมได้รับเงิ นพิเศษเพิ่มอีก 200 บ าทด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆ กัน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เงิ นเข้าบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

เงิ นซื้อสิ นค้ าอุปโภค-บริโภค ได้ค นละ 200-300 บ าทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐทุกค น

ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บ าทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐทุกค น

วงเงิ นซื้อก๊ าซหุงต้ม 45 บาท (45 บ าท 3 เดือนรูดลดค่ าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

เพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือในโครงก ารเพิ่มกำลังซื้อ จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

ตลอดเดือน ก.พ.-เม.ย. 65 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสด หรือสะสมทบยอดในเดือนถัดไปได้

วันที่ 18 มีน าคม 2565 เงิ นเข้าบัตรส วัสดิก ารแห่งรั ฐ

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิ ทธิ์ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ที่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย และคร อบครั วมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงิ นช่ วยเหลือ ค่ าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิ ทธิ์ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ที่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดวนผู้ถือ

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น ที่ยังไม่ได้ลงทะเบี ยนเพื่อขอรับเงิ นอุดหนุนค่ าไฟฟ้า

สามารถลงทะเบี ยนได้ผ่ านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงิ นค่ าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหล วงนั้น

ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐต้องจ่ายเ งินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงิ นผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ คืนในภายหลัง

วันที่ 22 มีนาค ม 2565 เงิ นเขาบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

ผู้พิการที่ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ นจะได้รับเบี้ ยความพิการเพิ่มเติม 200 บ าท ต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาค าร 1,000 บ าทต่อเดือน (จ ากเดิม 800 บา ทต่อเดือน)

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โอนเข้าบัญชีธนา คาร 800 บ าท และจะได้รับเบี้ ยความพิการเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

สามารถกดเป็นเงิ นสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาค ารกรุงไทยได้