ธนาค ารออมสิน ออกสินเ ชื่อ โครงการธนาค ารประชาช น ตามนโยบ ายของรั ฐบ าล

เพื่อใช้ เงิ นทุนหรือเ งินทุนห มุนเวี ยนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่ าใช้จ่ ายที่จำเป็นต่อการดำรงชี พ

หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่ อที่สนับสนุนให้ประชาช นประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง

โดยให้สิ นเชื่ อเพื่อเป็นเงิ นทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวี ยนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ประกอบการร ายย่อย หรือผู้มีร ายได้ประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระร ายย่อย

อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวล าชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

เปิ ดบั ญชีเ งินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาข าที่ยื่นขอกู้เ งิน

จุดเด่นของบริการ

1.เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มร ายได้

2.มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก

3.มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้ าที่แน่นอน

4.มีสมุดบัญชีเ งินฝาก กับธนาค ารอ อมสิน

เอกสารประกอบคำขอกู้

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่ างละ 1 รูป

2.สำเน าบัตรประจำตัวประชาช น และทะเบี ยนผู้กู้

3.สำเน าใบทะเบี ยนทะเ บียนพาณิชย์ / ทะเบี ยนการค้ า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่ น

สัญญ าเช่า

4.สถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้ า, แบบแสดงร ายการภาษีเงิ นได้ ฯลฯ (ถ้ามี)

5.สำเน าใบเสร็ จเ งินกู้ หรือ Statement จากธนาค ารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

6.เอกสารหรือข้อมูลแสดงร ายรับ – ร ายจ่าย

วงเงิ นให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินร ายละ 200,000 บ าท

ข้อมูล yoocod