เลขชุด 5 ใบร าค าพุ่ง พ่ อค้ าแ ม่ค้ าอ้าง รวมชุดย าก

วันที่ 13 ธ.ค.63 มีร ายงานว่า ที่บริเวณถนนจอมพล หลังอนุสาวรีย์ท้ าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครร าชสีมา

ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลที่ใหญ่ที่สุดใน จ.นครร าชสีมา บรรย ากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา

เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดย าว ที่นักเสี่ ยงโ ชคกำลังเดินทางท่องเที่ยวกับค รอบครัว ทำให้ผู้ค้ าสล ากร ายย่อยหล ายร าย

พากันไปข ายในจุดท่องเที่ ยวแทน เหลือเพียงผู้ค้ าร ายใหญ่ที่มีหน้าร้ าน ยังคงเ ปิดจำหน่ายสล ากตามปกติ

ซึ่งก็มีประชาช นนักเสี่ ยงโช คบ างส่วนเดินทางมาเลือกซื้ อสล ากกันบ้ างประปร าย

ทั้งนี้โดยปกติแล้วจะมีนักเสี่ ยงโ ชคมาเลือกซื้อจำนวนมาก ช่วงวันสุดท้ ายของการออกร างวัลเท่านั้น

ซึ่งงวดนี้เลขดังที่นักเสี่ ยงโช คหาซื้อในจ.นครร าชสีมา คือเลข 64, 05, 79, 58, 25 และ 09

ขณะเดียวกันภายหลังจากที่กองสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล มีมาตรการปรับหลักเกณฑ์การพิ มพ์สล ากและจำหน่ายสลา กใหม่

ซึ่งจะทำให้มีการรวมสล ากเป็นชุด 2 ใบขึ้นไป ทำได้ย ากมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสล ากชุดร าค าแพงเกิ นไป

ซึ่งจะเริ่มใช้มาตรการนี้ในงวดวันที่ 16 ธ.ค.63 นั้น

จากการลงพื้นที่สำรวจก็ยังพบว่ามีการรวมชุดสล าก 4-5 ใบอยู่ ซึ่งชุด 5 ใบ มีการปรับร าค าสูงขึ้นถึง 700 บ าท

โดยผู้ค้ าสล ากหล ายร ายบอกว่า การพิมพ์สล ากรูปแบบใหม่นั้น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสล ากชุดแพ งแต่อย่ างใด

แต่กลับยิ่ งทำให้ร าค าสล ากแพงขึ้นกว่ าเดิมอีก เพร าะรวมชุดได้ย าก

โดยผู้ค้ าก็ต้องไปรับมาจากยี่ปั๊วซาปั๊วแพงขึ้น เมื่อมีต้นทุนแพงก็จำเป็นต้องข ายแพงตามไปด้วย ไม่เช่ นนั้นจะไม่มีกำไรเลย

ยิ่งเป็นเล ขดังและมีการวมชุดได้หล ายใบ ก็ยิ่งจะมีร าค าแพง เพร าะมีประชาช นต้องการมาก

ดังนั้นจึงขอให้กองสล ากกลับไปทบทวนเรื่ องนี้ใ หม่

ข้อมูล siamtopic