14 ธ ค กระทรวงคลั งแถลงใ หญ่ ทำความเข้ าใจให้ชัด คนละครึ่งเฟส 2

14 ธ.ค. กระทรวงคลังแถลงใหญ่ ทำความเข้ าใจให้ชัด ก่อนเ ปิดลงทะเ บียน “คนละครึ่งเฟส 2”

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลั ง เ ปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะแถลงข่ าวเพื่อสร้างความเข้ าใจ

ให้กับประชาช นในการเ ปิดรับลงทะเบี ยน โครงการคนละครึ่งเฟส 2 ในวันที่ 14 ธ.ค. 63

เนื่ องจากจะมี 2 กลุ่มเป็นประชาช นผู้ที่ลงทะเบี ยนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว และกลุ่มผู้ลงทะเบี ยนใหม่ที่จะมีรูปแบบแตกต่างกัน

ในการลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงการ โดยในกลุ่มประชาช นที่ลงทะเบีย นอยู่แล้วสามารถกดรับสิ ทธิ์ต่อเนื่อ งได้เลยผ่ านแอพพลิเคชั่ น

ขณะที่ผู้ลงทะเบี ยนใหม่จะต้องทำตามขั้นตอนของทางกระทรวงการคลังผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ที่ได้รับสิท ธิ จะได้วงเ งินใช้จ่ายทั้งหมด 3,500 บ าท ตลอดระยะเวล า 3 เดือนคือ

ตั้งแต่ 1 มกราค ม-31 มีนาค ม 2564 เงื่ อนไขต่างๆ ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับเฟสแรก

สำหรับผู้ที่ได้สิ ทธิมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 หรือรอบแรกที่มีทั้งหมด 10 ล้า นคนได้รับอานิสงส์จากมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2

รั ฐบ าลได้ขย ายอายุมาตรการไปอีก 3 เดือนคือ ตั้งแต่ 1 มกราค ม-31 มีนาค ม 2564 และได้เพิ่มวงเงิ นให้อีก 500 บ าท

จากเดิมได้ตลอดมาตรการ 3,000 บ าท ทำให้วงเงิ นรวมทั้งหมดเป็น 3,500 บ าท

ข้อมูล today.line.me