4 ร าศี ระวังเพื่อนทำเสี ยน้ำตา

ในช่วงนี้ด วงชะตาของแต่ละร าศีมีการเป ลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมั ดระวั ง

โดยล่ าสุด หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ด วง 4 ราศี ที่ชีวิตช่วงนี้ด วงต้องเหนื่อยเพื่อคนอื่น ทำให้คนอื่นกิน ทำให้คนอื่นใช้

บ างครั้งทำให้คนอื่นรวย แต่เร ากลับไม่ได้อะไรในชีวิต จะเสี ยห ายเพราะความใจร้อน จนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศ าล มีเกณฑ์เปลี่ยนงานบ่อย

จะมีปัญหาเพร าะคำพูดและเอกสารผิดพล าด ระวังเพื่อนจะทำให้เสี ยน้ำตา ดว งชะ ตามีวาสนาดี ต่อไปจะมีที่ดิน มีบ้ านให้เช่ า

บั้นปล ายชีวิ ตสบ ายแน่นอน

สำหรับ 4 ร าศี ประกอบด้วย ร าศีเมษ ร าศีตุลย์ ร าศมิถุน ร าศีพฤษภ โดยด วงทั้ง 4 ร าศี

ชีวิตช่วงนี้ด วงต้องเหนื่ อยเพื่อคนอื่น ทำให้คนอื่นกิน ทำให้คนอื่นใช้ บ างครั้งทำให้คนอื่นรวย แต่เรากลับไม่ได้อะไรในชีวิต

จะเ สียห ายเพราะความใจร้อน จนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล มีเกณฑ์เปลี่ยนงานบ่อย จะมีปัญหาเพราะคำพูดและเอกสารผิดพล าด

ระวังเพื่อนจะทำให้เสี ยน้ำตา ด วงชะ ตามีวาสนาดี ต่อไปจะมีที่ดิน มีบ้ านให้เช่ า บั้นปลายชีวิตสบ ายแน่นอน

ข้อมูล line.me