ประก าศปรับขึ้นร าค าน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮ อล์ และดีเซลทุกช นิด

วันที่ 14 ธ.ค. 63 มีร ายงานว่า บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม ประก าศปรับขึ้นร าค าน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮ อล์

และดีเซลทุกช นิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น. วันที่ 15 พ.ย. 63

สำหรับร าค าใหม่มีดังนี้ GSH95S EVO อยู่ที่ 22.75 บ าท/ลิตร, GSH91S EVO อยู่ที่ 22.48 บ าท/ลิตร, GSH E20S EVO

อยู่ที่ 21.24 บ าท/ลิตร, GSH E85S EVO อยู่ที่ 18.54 บ าท/ลิตร, Hi Diesel B20S อยู่ที่ 20.94 บ าท/ลิตร,

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 21.19 บ าท/ลิตร, Hi Diesel S อยู่ที่ 24.19 บ าท/ลิตร, Hi Premium Diesel S

อยู่ที่ 28.66 บ าท/ลิตร (ร าค าดังกล่ าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.).

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 ตุล าค ม 2563 ที่ผ่ านมา น้ำมัน ดีเซล เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล B7 ส่วน ดีเซล B10 เดิม

เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล เป็นการแสดงร าค าน้ำมันที่อ้างอิงมาจากร ายงานโดยสำนักนโยบ ายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ.

โดยมีอัปเดทร าค าน้ำมันทุกครั้งทีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงร าค าน้ำมันตอนตี 5 (5.00 น.) ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงร าค า

ข้อมูล siamtopic