เ ปิดให้ลงทะเ บียนคนละครึ่ง 16 ธค นี้ ระบบไม่ล่ ม โว 1 นาทีรับได้ 500.000 สิ ทธิ์

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการค ลัง เ ปิดเผยว่า การเ ปิดลงทะเบี ยนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 ในวันที่ 16 ธันวาค ม

อีก 5 ล้ านคน โดยปัจจุบันมีผู้ใช้สิ ทธิ์ในใครงการ 9.5 ล้ านคน การลงทะเบีย นเข้ าร่วมโครงการนี้มีขั้นตอนเช่ นเดียวกับ

โครงการคนละครึ่งระยะแรก โดยลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิ ทธิ์เ งินร่วมจ่ายจากรั ฐร้อยละ 50

แต่ไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บ าท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราค ม – 31 มีนาค ม 2564

อย่ างไรก็ตาม มั่นใจว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบีย นในครั้งนี้ได้โดยไม่เกิ ดปัญหา เนื่องจาก 1 นาที

สามารถรองรับได้ 500,000 สิ ทธิ์

ด้าน น.ส.กุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่ าวว่า ยอดใช้จ่ ายล่ าสุดในโครงการคนละครึ่ง

อยู่ที่ 43,330 ล้ านบ าทเป็นไปตามเป้า ถ้าจบเดือนธันวาค ม 2563 ค าดว่าแตะ 60,000 ล้ านบ าท

ขณะที่ร้ านค้ าลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงการแล้ว 973,633 ร้ านค้ า

ข้อมูล innnews