เตือนระะวัง แบงก์ร้อยที่ระลึก ปล อมง่าย ใช้ Photoshop แต่งได้

จากกรณีที่ ธนาค ารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศแจ้งว่า ธนบัตรที่ระลึก เนื่องในพระร าชพิธีบรมร าชาภิเษก

พุทธศักร าช 2562 ได้เริ่มนำออกใช้แล้ว โดยธนบัตรที่ระลึกชุดนี้จะมี 2 ชนิดร าค าด้วยกัน คือ 1,000 บ าท

จัดพิมพ์จำนวน 10 ล้ านฉบับ และ 100 บ าท จัดพิมพ์จำนวน 20 ล้ านฉบับ โดยธนบัตรชนิดร าค า 100 บ าท

ประชาช นสามารถกดจากตู้เอทีเอ็มได้

ขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์ มีการโพสต์เตือนว่า ธนบัตร 100 บ าทฉบับใหม่ ใกล้เคียงกับธนบัตร 1,000 บ าทมาก ๆ

จนทำให้บรรด าพ่อค้ าแม่ค้ าเข้ าใจผิ ด เวล าทอนเ งิน จนกระทั่ง ธนาค ารแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความผ่ านทางเพจเฟซบุ๊ก

ระบุ 5 จุดสังเกตของธนบัตรที่ระลึกฯ ชนิดร าค า 100 บ าท ดังนี้

1.ตัวเลขแจ้งชนิดร าค า

2.ธนบัตรสีเหลืองทอง

3.ตร าพระร าชพิธีฯ

4.ตัวเลขแจ้งชนิดร าค าในดอกไม้

5.ภาพด้ านหลัง

ล่ าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่ง โพสต์ภาพของธนบัตรที่ระลึก ใบละ 100 บ าท พร้อมระบุข้อความว่า Scan ได้จริง

เอาลง Photoshop ได้จริง พิสูจน์แล้วด้วยตัวเองเลย เทียบกับแบงก์ร้อยแบบเก่าที่ไม่สามารถ Scan ได้

ความน่าเชื่ อถือน่ะเสี ยไปแล้วมันเอากลับคืนมาย ากนะครับ ยิ่งเป็นเรื่องเ งินแบบนี้แล้วด้วย

แบงค์แบบเดิมแต่งรูปไม่ได้

ขอบคุณข้อมูล siamtopic