สินเชื่ อเสริมพลัง ธนาค ารออมสิน วงเ งิน 50.000 ไม่ต้องค้ำประกัน

ธนาค ารออมสิน เปิ ดลงทะเบี ยนให้ประชาช นสามารถกู้เงิ นกับ โครงการ สินเชื่ อเสริม พลังฐานร าก

โดยให้ผู้ประกอบการร ายย่อย(พ่ อค้ าแ ม่ค้ าก็ได้) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มผู้ที่มีร ายได้ประจำโดยกำหนดวงเงิ นสูงสุด

อยู่ที่ 50,000 บ าทต่อร าย และยังปลอดชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ ยถึง 6 เดือนแรกท่านที่สนใจสามารถดู

วิธีลงทะเบี ยนสินเชื่ อเสริมพลังฐานร ากธนาค ารออมสิน วง เ งิน 50,000 บ าท ไม่ต้องค้ำประกัน

ฟรีเ งินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ได้ดังต่อไปนี

เมื่อเร็วๆนี้ทางธนาค ารออมสินได้เปิ ดให้ประชาช นที่สนใจ ลงทะเบี ยนกู้เงิ นในโครงการสินเชื่ อเสริมพลังฐานร าก

โดยสินเชื่ อนี้จัดทำมาเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มคนในประเทศไทยตั้งแต่ ประชาช นที่มีร ายได้ประจำ

ผู้ประกอบการร ายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไ วรั สโ ควิ ด-19

โดยจะปล่อยสินเชื่ อให้ร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท อัตราดอกเบี้ยแค่ 0.35% ต่อเดือนเท่านั้น ระยะเวล ากู้เงิ นไม่เกิน 3 ปี

ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษคือ ปลอดชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่ อเสริมพลังฐานร าก สามารถลงทะเบี ยนได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th

หรือดูวิธีลงทะเบี ยนได้ด้ านล่ างนี้

คุณสมบัติของผู้สมั ครสินเ ชื่อ เสริมพลังฐานร าก

ต้องเป็นผู้ประกอบการร ายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่ น ผู้ประกอบอาชีพค้ าข าย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวล าที่ชำระเงิ นกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องเป็นเป็นผู้มีร ายได้ประจำ เช่ น พนักงาน/ลู กจ้างหน่วยงานเอกช น ที่มีเ งินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวล าที่ชำระเ งินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาค ารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับร ายได้ประจำจากหน่วยงานภาครั ฐ/รั ฐวิสาหกิจ

ต้องใช้ในการกู้เ งินเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ

เพื่อใช้เป็นเงิ นทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวล าที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศ รษฐกิจ

ช่วงระยะเวล าดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 ธันวาค ม 2563

ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่ อ จะได้รับเงิ นผ่ านบั ญชีเงิ นฝากที่ใช้เป็นบั ญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเ ชื่อ

ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบั ญชีเงิ นฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงิ นฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้

ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงิ นฝากเข้ าบั ญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเ งินงวด

ขั้นตอนวิธีลงทะเบีย นสินเชื่ อเส ริมพลังฐานร ากธนาค ารออมสิน

เอกสารใช้ในการขอกู้เสริมพลังฐานร าก

สำหรับผู้ประกอบการร ายย่อย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาช นและสำเนาทะเบี ยนบ้ าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

เอกสารแสดงสถานภาพ เช่ น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบั ญชีเ งินฝากเผื่อเรียกธนาค ารออมสิน / บัญชีเงิ นฝากพื้นฐาน

เอกสารแสดงร ายได้เดือนล่ าสุด เช่ น บัญชีร ายรับ-ร ายจ่าย ประมาณการร ายได้ เป็นต้น

ไม่ต้องตรวจกิจการ

สำหรับผู้มีร ายได้ประจำ

สำเนาบั ตรประจำตัวประชาช นและสำเนาทะเบี ยนบ้ าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

เอกสารแสดงสถานภาพ เช่ น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเ งินฝากเผื่อเรียกธนาค ารออมสิน / บั ญชีเงิ นฝากพื้นฐาน

เอกสารแสดงร ายได้ เช่ น สลิปเงิ นเดือน / หลักฐานการรับเงิ นเดือน เดือนล่ าสุด

เอกสารแสดงการเดิ นบัญชี (Statement) เดือนล่ าสุด

สำหรับโครงการสินเชื่ อเสริมพลังฐานร ากสำหรับผู้มีร ายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโ ควิ ด-19 นี้แล้วทางธนค ารออมสิน

ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เข้ าถึงสินเชื่ อได้ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงิ นได้โดยตรงที่ธนาค ารออมสิน

หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 1115

ข้อมูล nov.ochingroup.