7คำพูดจะช่ วยให้คุณสมหวังในทุกด้ าน

วันนี้เร าจะพาเพื่อนไปเรียนรู้สิ่งที่คนประสบควาสำเร็จเขาชอบทำในย ามเข้าเมื่อตื่นนอน กับบทความ 7

คำพูดที่คนประสบความสำเร็จพูดกับตัวเองทุกเช้า ไปดูกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชี วิต

เขาจะบอ กตัวเองอย่ างไรบ้ างในย ามเช้าทุกวัน

1 ‘ฉันจะต้องหาทางออ กให้เจอ’

คนที่ประสบความสำเร็จหรือ ผู้ประกอบการมักจะต้องเจอ กับปัญหาที่รอ การแก้ไขเสมอ สิ่งสำคัญที่สุดในตอนเช้า

คือ การบอ กกับตัวเองว่าพวกเขาจะต้องหาทางออ กให้กับทุกอย่ างได้แน่นอน ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้หรือ

แ ย่ ที่สุด ก็อาจจะแค่ปล่อยมันเป็นไปต ามทางที่ควรจะเป็นเท่านั้นเอง

2 ‘จำเหตุผลที่เริ่มต้นให้ดี’

การที่คุณทำงานหรือทำธุรกิจไปสักพักแล้วเดินทางม าถึงจุดเปลี่ยน จุดนั้นอาจทำให้คุณท้อใจคิดล้มเลิก

อย ากพักทุกอย่ างที่สร้ างม า ขอให้คุณจดจำวันที่คุณเริ่มต้น จดจำทุกเหตุผลที่ทำให้คุณม าถึงวันนี้ให้ดี

คิดทบทวนสักสิบครั้งร้อยครั้งให้แน่ใจ แล้วคุณจะจำได้ว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจทำมัน

3 ‘ทุกสิ่งในโลกที่มีม าล้วนสร้ างจากคนธรรมดา’

ถ้าคุณชอบดูถูกตัวเอง มักคิดว่าตัวเอง ไม่ส าม ารถทำสิ่งที่ดีได้ ความคิดในแง่ลบก็จะกดคุณไว้ไม่ให้ไปไหนต่อ

แต่หากคุณมอง ว่าตัวเองมีคุณค่ า ไม่ช้าหรือเร็วคุณก็จะสร้ างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่

มักมองว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้เกิ ดจากฝีมือของคนที่ครั้งหนึ่งเคยธรรมดาเหมือนกัน จนเมื่อถึงจุดหนึ่ง ที่เขาตื่นขึ้น ม า

และตัดสินใจว่าโลกใบนี้ต้องดีกว่าเดิมสิ่งวิเศษเหล่ านั้นจึงเกิ ดขึ้น

4 ‘ไม่มีหรอ กความผิดพล าด ทุกอย่ างคือบทเรียน’

เส้นทางของการ ประสบความสำเร็จไม่ง่าย ยิ่งสูง ยิ่งย าก ยิ่งเสี่ ย ง ที่จะล้มและใช่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จ

จะไม่เคยผิดพล าด เพียงแค่พวกเขามีมุมมองที่ต่ างออ กไป เท่านั้นเองความผิดพล าดของพวกเขาคือบทเรียน

บทเรียนที่จะช่วยให้ คุณไม่พล าดซ้ำ บทเรียนที่จะสอนให้คุณโตขึ้น บทเรียนที่จะทำให้คุณลิ้มรสความสำเร็จได้หวานขึ้น

5 ‘ทำงานหนักเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้’

หล า ยคน มักหมดใจเวล าที่ต้องเจอ กับงานหนักและความเครี ย ด แต่คนที่ประสบความสำเร็จจะมองว่า

การทำงานหนัก คือ การเรียนรู้ในสิ่งที่เร ายังไม่รู้ และบนโลกนี้ยังมีบทเรียนใหม่ๆ รอเร าอยู่อีกเพียบทุกเช้า

ของพวกเขาจึงเป็นโอกาส ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่

6 ‘ลืมเรื่องคู่แข่งไปเถอะ’

คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ เขาไม่ได้ม าถึงจุดนี้เพร าะช นะคู่แข่ง แต่เพร าะเขาช นะตัวเองซึ่งการเอาช นะตัวเองได้

นั้นย ากยิ่งกว่าเอาช นะคู่แข่ง อีกเป็นสิบเป็นร้อยเท่า เพร าะคุณต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความย ากลำบาก ต่อสู้กับ

ปี ศ าจ ในใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดโดยไม่ต้องแข่งกับใคร แข่งกับใจตัวเองก็พ อแล้ว

7 ‘วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน’

สิ่งสำคัญที่สุดในชี วิตคือปัจจุบัน เพร าะปัจจุบันคือโอกาส ที่คุณจะได้แก้มือจากอ ดีตและปูทางสู่อนาคตคุณ

ส าม ารถนำบทเรียนจากอ ดีต ม าทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้ และเมื่อคุณทำวันนี้ได้ดีที่สุดแล้ว อนาคตที่ดียิ่งขึ้นก็จะต ามม าเอง

ที่ม า s m e t h a i l a n d c l u b, y i n d e