ห ากทำสิ่งนี้ชีวิ ตจะมีแต่อั บจ น

วันนี้เร าจะพาคุณไปเรียนรู้ข้อแตกต่ างของการใช้ชี วิตของคนเป็นห นี้ และคนที่มีเ งินเก็บกับบทความ

ข้อคิดที่ดีใช้ นำทางชี วิต ความต่ างของคนเป็นห นี้กับคน มีเ งินเก็บ ไปดูกันว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้เขามีการ

ใช้ชี วิตอย่ างไร และมีข้อแตกต่ างในชี วิตของเขาทั้งสองคนอย่ างไรบ้ าง

คนที่พ่ อนอนอยู่ไอซียู กับคนที่พ่ อนอนกินกาแฟริมช ายหาด มีความรู้สึกต่ างกัน คนออ กรถใหม่ป้ายแดง

กับคนที่รถกำลังจะโดนยึด ในหัวใจเขาคิดไม่เหมือนกัน คนกำลังจะแต่งงาน กับคนที่ถูกแฟนบอ กเลิก

โพสต์เฟซบุ๊คคนละแบบเลย คนที่ไปรอเห็นหน้าลู กครั้งแรกที่ห้องคลอ ด กับคนที่รอรับศ พแ ม่หน้าห้องดั บจิต

เหมือนอยู่บนโลกคนละใบ เร าทุกคนในบ างครั้ง เร ายืนกันคนละจุด เจอ กันคนละเรื่อง เห็นคนละมุม

คิดคนละอย่ าง อย่ าไปตัดสิ นใคร จากมุมที่ตัวเองอยู่ อย่ าทะเล าะ ถกเถียงกันเลย ไม่เกิดประโยช น์

เร าไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาอยู่ ถึงเคยผ่ านจุดเดียวกัน ม าก่อน

ก็ไม่ได้แปลว่า เร าจะถูกเสมอไป อย่ าคิดแทนคนอื่น อย่ าตัดสิ นคนอื่น จากจุดที่เร าอยู่เลย… แถมให้อีกเรื่องนะ

อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบกับใครๆ เพร าะเร าต่ างก็มี ข้อเด่น ข้อด้อย ไม่เหมือนกัน เป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้

ก็เป็นต้นหญ้าเล็กๆ ที่ช่วยให้พื้นดินเขียวขจีได้

เป็นกัปตันเรือไม่ได้ ก็เป็นฝีพาย ช่วยพายให้เรือไปถึงฝั่งอย่ างปลอ ดภั ย เป็นเถ้าแก่ไม่ได้ ก็เป็นลู กน้องที่ดีได้

เป็นลู กน้องนานวัน สักวันก็เป็นเถ้าแก่ที่ดีได้ เป็นสามีภรรย าที่ดีต่อ กันไม่ได้ ก็เป็นพ่ อแ ม่ที่ดีของลู กได้

คู่แท้อาจไม่ได้เดินคู่กันไป จนถึงปล า ยทาง แต่ก็สนันสนุน ซึ่งกันและกันได้เป็นกุนซือไม่ได้ ก็เป็นหม าก

ที่เดินต ามหน้าที่ ของตัวเองได้ กุนซือไม่มีหม าก แผนงานก็ย าก จะสำเร็จเป็นแ ม่ทัพใหญ่ไม่ได้ ก็เป็นทหารน้อย

ช่วยรบสุดใจ พลทหารน้อย ก็สร้ างเรื่องยิ่ งใหญ่ได้ เป็นตัวเดินเรื่องไม่ได้ ก็เป็นตัวประกอบที่ทำเต็มที่ให้บทละคร

สมบูรณ์ที่สุดได้ เครื่องบินลำใหญ่ ข า ดน็อตตัวหนึ่งไป บินขึ้นฟ้า ย่อมอั นต ร าย รู้จักคนอื่นคือฉล าด

รู้จักตัวเองคือปัญญา ค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วเป็นตัวเองที่ดีให้ได้

ที่ม า สิริทัศน์สมเสงี่ยม,นุสนธิ์บุคส์, stand-smiling