6ข้อคิดจัดหิ้งพระอย่ างไรให้เป็นมงคล

6 ข้อควรรู้ จัดหิ้งพ ระ ต ามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความเป็นสิริมงคล

การจัดหิ้งพระต ามหลักฮ วงจุ้ยนั้น ควรจัดอย่ างไร

ให้เหม าะสม และถูกต้อง เพื่อความเป็นสิริมงคล

ไม่ว่าจะเป็นที่บ้ านหรือคอนโด วันนี้ม าดู 6

ข้อควรรู้สำหรับการจัดหิ้งพระ ต ามหลักฮว งจุ้ยกันครับ

1. ตำแหน่งหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศเหนือ

2. หิ้งพระควรหันหน้าไปท างประตู

3. ต้องอยู่สูง และสะอาดสะอ้าน

4. สถ านที่จัดวางต้องโล่ง กว้าง และเหม าะสม

5. ไม่ควรวางตำแหน่งหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้ าน

6. หิ้งพระควรอยู่จุดศูนย์กล างของบ้ าน

ข้อมูล thaihometown