ดูร าค าให้ดีก่อนซื้อข าย

ร าค าทองวันนี้ (12 พ.ค. 2565)

สมาคมค้ าทองคำประกาศ ร าค าซื้อขายครั้งแรกของวัน

ขยับขึ้น 100 บ าท เมื่อเทียบกับร า คาสุดท้ ายเมื่อวานนี้

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 31,000 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9.26 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,400 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 30,500 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,850.04 บ าท

ส่วนร า คา ขายออกอยู่ที่ 31,000 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก

หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,857.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 12 พ.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,400 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,850.04 บ า ท

• ขายออก บ าทละ 31,000 บ าท