สมั ครใบขับขี่ออนไลน์ได้ง่ ายๆ

เข้าสู่ Website และทำการลงทะเบี ยน

คลิ กเพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/

จากนั้นทำการกด “ลงทะเบี ยนเข้ารับการ

อมรม ” แล้วทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน

เมื่อเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” เพื่อเข้าสู่การรับชมวีดีโอการอบรม

ดูวีดีโอการอบรมตามใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุ

เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ จากนั้นดูวีดีโออบรมให้จบ

ตอบคำถามให้ถูกต้องทั้ง 3 ข้อ

เมื่อทำการดูวีดีโออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ทำการตอบแบบสอบถามจากแบบทดสอบหลังอบรมให้เรียบร้อยทั้ง 3 ข้อ

กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนและเสร็จสิ้นการอบรม

กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนเลขบัตรประจำตัวประชาช น

และเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรม

จากนั้นทำการค ลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม”