เดื อน มิ.ย.เงิ นเข้ าบั ตรเท่ าไ หร่

อัปเดตการโอนเงิ นเยี ยวย า บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น ประจำเดือนมิถุนายน 2565

โดยกรมบัญชีกลาง โอนเงิ นต ามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านค น

ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรร ายเก่ าที่มีการลงทะเบี ยนไว้แล้ว โดยในเดือนนี้กรมบัญชีกลางจะเริ่มทะยอย

โอนเงิ นค่ าครองชี พเข้าบัญชีผู้ถือ บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ต ามระยะเวลาที่กำหนด

โดยแต่ละรอบจะมีเงิ นโอนเข้าบัญชีแตกต่ างกัน สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงิ นเข้า

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

-วงเงินซื้อสิ นค้ า 200 และ 300 บ าท

-ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บ าทต่อ 3 เดือน

-ค่ าใช้จ่ ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

-ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน

-ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

-ค่ าโดยส ารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บ าทต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

(ไม่สาม ารถกดเป็นเ งินสดได้ และไม่สาม ารถสะสมในเดือนถัดไป)

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

-เงิ นคืนค่ าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน

-เงิ นคืนค่ าน้ำประปา 100 บ าทต่อค รัวเรื อนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ

ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน จะได้รับเ งินคืนค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท

ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐเป็นผู้ชำระเอง

ส่วนเกินที่ประชาช นจ่ ายมาจะได้รับเ งินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น

(สามารถกดเป็นเ งินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

-โอนเงิ นเบี้ ยความพิการรับเงิ น 1,000 บ าท เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บ าท

ถึงเดือน กันย ายน 2565 จากจำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บ าทต่อค นต่อเดือน

-เงิ น เบี้ ยผู้สูงอายุ ต ามโครงการเงิ นช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ

โดยจะเพิ่มให้ผู้สุงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตร า 100-250 บ าท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65 (กดเป็นเงิ นสดได้ และสามารถทบในเดือนถัดไปได้)

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น กระทรวงการคลังเตรี ยมเปิ ดให้ประชาช นที่มีร ายได้น้อยเข้าลงทะเบี ยนรับ

บัตรสวั สดิก ารรั ฐแห่งรั ฐ รอบให ม่ในเดือนส.ค.นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่ างให้ธนาค ารของรั ฐ ไม่ว่าจะเป็น

ธนาค ารกรุงไทย ธนา ารออมสิ น และ ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)

เสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบี ยน บัตรสวั สดิกา รแห่งรั ฐ ในรอบใหม่นี้

ขอบคุณ คมชัดลึก