แค่มีคว ามซื่ อสั ตย์ชีวิ ตคุณก็เจริ ญได้

ในตอนเ ด็ กๆเรามั กจะถู กส อนสั่ งให้เป็นคนดีรู้จั กซื่อสัตย์

ต่ออาชีพ ต่อตัวเอ งและผู้อื่ นเ พ ร า ะควา มสื่อสัตย์

เป็นสัญญ าณของคนดีที่ค วรมีในตัว ฉนั้นวันนี้เราก็มีเรื่ องราวดีๆ

มาฝ ากเพื่อนๆกันให้ได้อ่ า นเป็นข้ อคิดคติส อนใจให้เรารู้ว่าก ารเป็นคนซื่อสั ตย์นั้นดีอ ย่ างไร

ซื่อสั ตย์ ถูก ชายนามว่า ฉล าด ปล่ อยไว้ที่เก าะร้า งก ลางทะเลซื่อสัตย์

พย าย าม คิดหาวิ ธี ที่จะกลั บขึ้นฝั่ง สิ่งที่ซื่อสั ตย์หวังก็คือ

จะมีเรือซั กลำผ่ าน มาทางนี้บ้ าง ซื่อสัตย์ ก็ได้ยินเ สี ยงเพลงแว วมาแต่ไกล

ซื่อสัตย์รีบม องไป ยังต้นเ สี ยงนั้น มีเรือลำหนึ่ง กำลั งมุ่งมายังเกาะนี้

บนเรื อลำนั้น มีธงผืนเล็ ก โบกสะบั ดอยู่บ นธงนั้นเขี ยนคำว่า คว ามสุข ที่แท้

เป็นเรื อของคว ามสุ ขนั่นเองซื่อสั ตย์จึงตะโก นเรี ยกเรือของ คว ามสุข

คว ามสุข คว ามสุข ผมคือซื่อสั ตย์ คุณช่ วยพาผมขึ้นฝั่ งได้ไหม

เมื่อคว ามสุ ขได้ยิน ก็พูดกับซื่อสั ตย์ ว่า ไม่ได้หรอ ก

ห ากผมพาคุ ณขึ้น มาด้วยผมจะห มดสุข คุณดูสิ ผู้คน

ม ากม าย ในสังค มยุคนี้ที่พูดค วามจริงแล้วกลั บไม่มีคว ามสุข

ขอโ ท ษนะซื่อสั ตย์ ผมรับคุ ณขึ้น มาไม่ได้พูดเส ร็จ คว ามสุข

ก็จ ากไปผ่า นไปสั กครู่หนึ่ง ตำแหน่ง ก็ผ่ าน มาซื่อสั ตย์

ตะโก นเรี ยกตำแหน่ง ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ผมคือซื่อสั ตย์

ผมขออาศั ยเรือของคุ ณขึ้นฝั่งได้ไหม ตำแหน่ งพอได้ยิน

ก็ รีบหั นหั วเรือให้ห่า งออ กไป จา กนั้นก็หัน มาพูดกับซื่อสั ตย์ว่า ไม่ได้ ไม่ได้

ซื่อสั ตย์คุณจะขึ้น มาอยู่กับผ มไม่ได้ คุณรู้ไหม ต ำแหน่งที่ผมได้มานั้น

มันย ากเย็นสั กเพี ยงใด หากผม พาซื่อสัตย์ อ ย่ างคุณมาอยู่ด้วย

ผมก็จะสูญเ สี ยตำแหน่ งไปแน่ๆ เ พ ร า ะ ตำแห น่งนี่ผมได้

มาด้วยคว ามไม่ซื่อสั ตย์ ยังไงผมไม่ขออยู่ร่ วมกับคุณ

ซื่อสั ตย์น้ำต าคลอ เ บ้ า ม องตำแหน่ง ที่รีบออ กเรือจา กไปอ ย่ างสิ้นหวัง

รู้สึ กสั บสนในตนเองเป็นอ ย่ างยิ่ง หรือ ในปัจจุบันนี้ ไม่มีใคร

ต้ องการซื่อสั ตย์แล้วอยู่ๆ ท่ วงท ำน องที่ไม่ค่ อยจะเข้ากั นนั ก

ก็แว่ วดังขึ้น มา เรือล ำหนึ่ง บรรทุก แข่งขัน เป็นจำนวน มากผ่าน

มาซื่อสั ตย์จึงตะโก นเรี ยก. แข่งขัน แข่งขัน ผมขอขึ้นเรือของคุ ณได้ไหม

แข่งขันถ ามกลั บมา คุณเป็นใคร คุณมีประโย ชน์แค่ไหนกับพ วกเรา

ซื่อสั ตย์ไม่อย ากพูดอะไรมาก เ พ ร า ะเกร งว่าจะพลา ดโอก าสอีก

แต่ซื่อสั ตย์ก็คือซื่อสั ตย์ ยังไงก็พูดควา มจริงเสมอ ผมคือซื่อสั ตย์

คุณคือซื่อสัตย์ หา กพวกเรามีคุณอยู่ด้วย เราจะ แข่งขั นเอาชนะอะไร

กับใค รที่ไหนได้พูดเสร็ จ แข่งขันก็หั นหั วเรือจากไปอ ย่ างรวดเร็ว

ในขณะที่ซื่อสั ตย์กำลั งสิ้นหวัง อยู่ ๆ ก็มีน้ำเ สี ยงอันเมตต าดังขึ้นว่า ลูกจ๋า ขึ้นเรือเถิ ดเมื่อซื่อ สั ตย์

เง ยหน้าขึ้น มอง ก็เห็นผู้เฒ่ าคนหนึ่งยืนอยู่บ นเรือฉันคือ กาลเวลา

กา ลเวลาแนะนำตัว ท ำไมต้องมาช่วยผมครับ ซื่อสัตย์ ถามออ กไปด้วย

คว ามสงสัยมีแต่กา ลเวลาเท่านั้นที่รู้ว่าซื่อสั ตย์ มีค่ามากเพียงใด

กาลเวลาพูดออ กไปด้วยรอ ยยิ้มกาลเวลาได้เล่าให้

ซื่อสั ตย์ฟังว่า พบ ควา มสุข ตำแหน่ง แข่งขัน ที่ต่างก็เรือล่ม

อยู่ก ลางทะเลตัวข้าก าลเวลาในอ ดีต เคยเป็นทั้ง คว ามสุข

ตำแหน่ง และ แข่งขัน มาหม ดแล้ว สิ่งที่ข้าได้เรี ยนรู้ก่อน

มาเป็นก าลเวลา คือ ทุกสิ่งที่เคยเป็น คว ามสุขจะห า ยไป

ถ้าไม่มีคว ามซื่อสัตย์ ตำแหน่งที่ได้มาก็เป็นตำแหน่งจอ มปลอ ม

การแข่งขั นก็จะได้ชั ยชนะ อยู่ได้ ไม่นานก็จะล้ ม เ ห ล วไม่เป็นท่า

จงเป็นคนซื่อสั ตย์ เ พ ร า ะเวลาเท่านั้น ที่จะคัดสิ่งที่ดีให้กับคุณ