แนะวิธีทำให้หลั บสบ ายทั้งคื น

การนอนหลั บอ าจเป็นปัญห าของหล ายๆคน

ซึ่งคนเราคว รจะนอนประม าณวัน 8 ชั่ วโมง

การน อนหลั บจะเป็นช่วงเวลาที่ร่า งก ายซ่อ มแซ มส่วนที่สึ กหรอ

ดังนั้นห ากเรานอ นหลั บพั กผ่อนไม่เพี ยงพอหรือหลั บไม่สนิท

ก็จะส่งผ ลต่อสุขภ าพได้ และนี่คือ วิธีทําให้นอนหลั บยาว

ตลอ ดทั้งคื นโดยที่ไม่ตื่นมาก ลางดึ ก

อาหารที่ช่วยให้นอ นหลั บ

อาหา รคือตัวช่วยที่จะทำให้คุณนอนหลั บย าวตลอ ดคืน

และไม่ตื่ นก ลางดึก เพียงรับประท านผั กผลไม้ที่มีแม กนีเซีย ม

และโพแ ทสเซีย มสูง จะช่วยล ดคว ามตึงเครี ยด

ของกล้ ามเนื้ อ ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ

เช่น กล้ว ยหอ ม เสาวร ส เช อร์รี มะเขือเทศ บีทรู ท

การอ าบน้ำอุ่น

การอ าบน้ำเป็นการผ่อนคล ายอย่างหนึ่งหลั งจากที่ต้องท ำงาน

เหนื่ อยหนักมาทั้งวัน การอ าบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นเพี ยง 5-10 นาที

จะช่วยผ่ อนคล ายกล้า มเนื้ อ ลดคว ามเครี ยด บรรเทาความป วดเมื่อย

จึงช่วยให้นอ นหลั บส บายและนอนหลั บสนิทยิ่ งขึ้น

อ่ านหนั งสือ

ลองเปลี่ ยนจากการเล่นมือถือก่อนนอ นมาเป็นการอ่ านหนังสือสักเล่ม

เพราะการอ่านจะช่วยทำให้คุณผ่ อนค ลาย มีส มาธิมากขึ้น

แล้วค วามเงี ย บจากการอ่านหนั งสือก็จะท ำให้คุณเผ ลอหลับไปง่ายๆนั่นเอง

ห้ ามเล่นมือถือก่อนนอน

ได้มีผ ลวิจั ยเผ ยว่าการใช้ทีวี คอ มพิ วเตอร์ รวมถึงโทรศั พท์มือถือ

ก่อนเข้านอนจะทำให้ระบบประส าทตื่ นตัว เพราะแส งสีฟ้าจะไประงั บ

การผลิ ตเมลาโทนิ นท ำให้เกิ ดอาการนอนไม่หลับ

จึงค วรพั กสายตา 1 ชั่ วโมงก่อ นเข้านอนก็จะช่ วยทำให้นอนหลั บง่ ายขึ้น

ออกก ำลังก ายเป็นประจำ

คุณควรออ กก ำลั งก ายวันละ 30 นาที เป็นประจำจะช่ วยท ำให้หลั บสนิ ทขึ้น

ควรออ กก ำลั งก ายก่อ นเข้านอนอย่างน้อย 3 ชั่ วโมง

ไม่ควรออ กก ำลังกา ยก่อนนอนเพราะจะท ำให้ร่า งก ายตื่นตั วจนท ำให้นอนไม่หลั บ