ต้นว่ านปลู กเรี ยกทรั พย์ร วยไม่เลิ ก

หามาปลู กไว้ ต้นว่ านรวยไม่เลิก พร้อมวิธีปลู กยังไงให้ได้โช ค

เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องน่าประหล าดใจสักเท่าไหร่

สำหรับคนไทยอย่ างเราๆที่นับว่าการเสี่ย งโ ช คอยู่ในส ายเลือ ด

และเป็นของที่อยู่คู่กันกับคนไท ยมาโดยตลอ ด

ต้นว่านร วยไม่เลิ ก จัดเป็นว่ า น มงคลเสริมโ ช คลาภ

โดยมีความเชื่ อว่าจะช่วยส่งเสริมคว ามรวย โ ช คลาภ

เรี ยกเงินท องรวมถึงกิจการง าน และการค้าข ายให้มั่งคั่งม ากขึ้น

นิยมปลูกประ ดั บ ในกระถ างตั้งประ ดั บ ไว้หน้าบ้ าน

และในอาค ารหรือในห้องทำง าน เหมาะสำหรั บพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจ

และผู้ที่สนใจทั่วไป ถิ่นก ำเนิด และการแพร่กระจาย ว่ า น รวยไม่เลิ ก

มีต้นก ำเนิดจ ากแอฟริกาใต้ และนำเข้ามาในเอเชีย

และประเทศไทยเพื่อปลู กเป็นไม้ประ ดั บ

– ลำต้นว่ า น รวยไม่เลิ ก

มีลั กษณะเป็นหัวซึ่งอ าจพบเป็นหั วใต้ดินหรือโผ ล่ให้เห็น

เป็นหัวบนดิน หัว ว่ า น รวยไม่เลิ กมีลั กษณะก ลม

สีเขียวอ ม ข า ว ล้อมรอบด้วยก าบใบส่วนปล ายหัวแหลม เนื้อหั วภ ายในมีสี ข า ว

– ใบว่ า นร วยไม่เลิ ก

ออ กเวี ยนสลั บกันรอ บหัว ใบมีรูปหอก โคนใบสอบ

ปล ายใบแหลมและโค้งล งด้ านล่ าง ใบยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร

กว้ างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ขอ บใบเรียบ และโค้งเข้าห าก ลางใบ

แผ่นใบมีสีเขี ยวอ่อนและแผ่นใบด้ านบ น

มีจุดประสีเขี ยวเข้มหรือสีเขี ยวอ มด ำกระจ ายเป็นจุดทั่วแผ่นใบ

– ด อ กว่ า นรวยไม่เลิ ก

ออ กด อ ก ได้ตลอดเมื่อถึงช่วงอายุ ด อ ก

ออ กเป็นช่อแทงออ กจ ากปล ายหัว ประกอบด้วยก้ านช่อ ด อ ก ก ลม

สีเขี ยวอ่อน ย าวประม าณ 10-20 เซนติเมตร ปลายช่อ ด อ ก

ประกอบด้วย ด อ ก เรียงซ้ อนกันจำนว นม าก ด อ ก

อ่ อนมีลั กษณะก ลม สี ข า ว เมื่อ ด อ ก บาน

กลีบ ด อ ก จะแผ่ออ ก แผ่นกลีบ ด อ ก มีสี ข า ว

– ผลของ ว่ า น รวยไม่เลิ ก

จะไม่พบเนื่องจ ากไม่มีก ารติดผลหลังด อ ก บ าน

– การปลูกลงแปล ง

ค วรปลูกบริเว ณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือไม้ประ ดั บ

ชนิดอื่นที่สูงกว่ า และสาม ารถเป็นร่มให้แก่ ว่ า น ได้

มาดูส่วนในเรื่องค วามเชื่ อกัน

1) ส่วนคาถาก ำกับสำหรับใช้ตอนปลูกและเว ลาร ดน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง ค า ถ า 3 จบ “ ม หาลาโภ โหตุ ภวันตุเม ”

2) วันมงค ลการปลูกและทิ ศมงคล

แนะวันอังค ารช้างขึ้นเดือน 6 เป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่ างคืน

เดื อนมืดจนถึงคืนวันเพ็ญ โดยใช้ด้า นสว่างของด วงจันทร์เป็นตัวก ำหนด

ห ากไม่สะด วกก็สาม ารถปลูกในวันอังค ารข้ างขึ้น

เดือ นใดก็ได้หรือให้ทำก ารปลู กในวันพุธ

3) สำหรับทิ ศมงคลและต ำแหน่งก ารจั ดว างเพื่อขอหว ย

ให้หั นไปท างทิศตะวันออ กหรือทิศเหนือของบ้ าน

หรือถ้าห ากว าง เป็นกระถ างที่โต๊ะทำง าน ให้ว างไว้ในทิศตะวันออ ก

เพื่อช่วย ดึงดู ดเรื่องเงิ นทอง โช คล าภ ให้ร ดน้ำก่อนตะวันขึ้น

หรือหลั งตะวันตกดิน ไม่ควรร ดเยอะ เพราะจะทำให้ว่ านเฉ าและต า ย

ส่งผ ลให้โช คชะต าสิ่งดีๆห าย ออกไปจ ากเรา

4) วิธีขอห ว ยกับต้นร วยไม่เลิ ก

ขอหว ยต้นร วยไม่เลิ ก ก็ต่อเมื่อเริ่มมีหน่อก ำลังจะออ กด อ กหรือดอกออ กแล้ว

ก ำลังจะบ าน นับว่าคุณก ำลังจะมีโช ค ให้ เริ่มปฏิบัติก ารส่องเล ขเด็ ด

โดยนำแป้งท าบริเ วณใบหรือด อ กจ กนั้นใช้นิ้มือ ลู บไปเรื่อยๆ

แล้วมอ งหาดูรอยแป้งที่รวมตัวที่จะสาม ารถมองเห็นเป็น ตัวเลข

ซึ่งรอยตัวเลขบ างร อย ก็เห็นได้ชัดหรืออ าจจะเห็นไม่ชัด

ขึ้นอยู่กับก ารใช้ส มาธิเพ่งมอ งหาตัวเลขขึ้นอยู่กับด ว งของผู้เสี่ย งโ ช ค