3 วันเกิ ดด วงพุ่งรับทรัพ ย์ใหญ่

3 วันเกิ ด ด วงพุ่ง รับทรัพ ย์ใหญ่ รับโช คล าภ

วันพหัสบดี

ด วงชะต าฟ้าเ ปิด อุปสรรคปั ญหาทุกอย่ างจะคลี่คล าย ในเรื่องการงาน

จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนหน้า มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์

ทำให้การงานเหมือนติดปีกทะยาน ตอนนี้ต้องอดทน รอการเปลี่ยนแปลง

วันศุกร์

ดว งดีในเรื่องการงาน ราบรื่นและประสบความสำเร็จดั่งใจหมาย ได้เลื่อนขั้น

เลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะเดือน สิงหาคม

กันย ายน ตุล าคม เป็นช่วงที่พีคดีที่สุด ระวังแค่เรื่องสุขภาพ

วันอาทิตย์

หมดเคร าะห์ หมดโศก อุปสรรคปั ญหา

ที่มีก็จะค่อยๆคลี่คล าย ไปในทางที่ดี

ดว งจะดี และดีย าวไปจนถึงปล ายปี

เรื่องการเงิ นจะคล่องตัวขึ้น มีโช คล าภอีกด้วย