ประก าศข่ าวดีเตรี ยมสมั ครบั ตรค นจ น

กระทรวงการคลัง เค าะวันลงทะเบี ยนบัตรคนจนรอบให ม่

ภายในเดือนสิงหาคมนี้ พิจารณาเงื่อนไขใช้บัตรประชาช นแทนบัตรเดิม

ความคืบหน้าล่ าสุด “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” หรือ

บัตรคนจน กระทรวงการคลังเตรียมเปิ ดให้ประชาช น

ที่มีร ายได้น้อยลงทะเบี ยนรอบให ม่ในเดือนสิงหาคม นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ธนาค ารของรั ฐ

ไม่ว่าจะเป็น ธนาค ารกรุงไทย ธนาค ารออมสิน และ ธนาค ารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบี ยน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.คลัง เ ปิดเผยว่า

เนื่องจากการลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบนี้

จะกำหนดให้ใช้บัตรประชาช นแทนบัตรคนจนใบเดิม

แต่บัตรคนจนใบเดิมยังสามารถกดเงิ นสดได้ฉะนั้น

ก็จะต้องมีการพิจารณาว่า เมื่อใช้บัตรประชาช นแล้ว

จะสามารถกดเ งินสดได้ในช่องทางใดได้บ้ าง

เบื้องต้น อาจจะใช้ลักษณะการผูกพร้อมเพย์กับแบงก์

หากเป็นสูงอายุที่ยังไม่มีบัญชีหรือพร้อมเพย์ จะเปิ ดให้เปิ ดบัญชีได้ฟรีด้วย

อย่ างไรก็ตาม ค าดว่าในการเ ปิดให้ลงทะเบี ยน บัตรคนจนรอบให ม่

จำนวนคนจนจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 13 ล้ านคน

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากCV

ได้ส่งผลกระทบต่อร ายได้ของผู้มีร ายได้น้อย

ส่วนจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะต้องรอผลการลงทะเบี ยนก่อน

สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบี ยนนั้น ได้ปรับปรุงจาก

เงื่อนไขเดิมที่พิจารณาร ายได้เป็นร ายบุคคลเป็นร ายครอบครัว

กำหนดร ายได้ต่อหัว ไม่เกิน 1 แสนบ าท

และยังกำหนดเงื่อนไขให ม่ที่ผู้ลงทะเบี ยนต้องไม่มีบัตรเครดิต

ไม่มีหนี้สินบ้ นร าค าไม่เกิน 1.5 านบ าท

และไม่มีหนี้สินย านพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้ านบ าทด้วย

ส่วนทรั พย์สินอื่นๆ เช่ น อสังหาริมทรั พย์ และเงิ นฝาก

จะใช้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขเดิม

แต่จะพิจารณารวมทรั พย์สินของบุคคลในครอบครัวด้วย

Powered by GliaStudio