ล่ าสุดร าค าน้ำมันดี ดสูงมาก

ร าค าน้ำมันวันนี้ (28 พ.ค. 65)

ตามข้อมูลจากบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 43.85 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 43.58 บ าท

ร ายงานร าค าดีเซลล่ าสุด ร าค า

อยู่ที่ 31.94 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 31.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7)

อยู่ที่ 42.36 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 09.18 น.ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 43.85 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 43.58 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 42.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 36.74 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 42.36 บ าท

หมายเหตุ : ร าค าอ้างอิงจาก

บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า

ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่

กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.