จังหวั ดต่อไปนี้เตรี ยมรับมื อฝน

อิทธิพล “มรสุม” ทำไทยฝนเพิ่ม เตือนประชาช น

“อีสาน-กล าง-ตะวันออก-ใต้” ระวังฝนตกหนัก

“อ่าวไทย-อันดามัน” คลื่นลมแรง

ขอชาวเรือระมัดระวัง-หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า

พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม

บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น

และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง

โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค.65

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้