สรุ ปแล้วร าค าทองคำวันนี้

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (28 พ.ค. 2565)

สมาคมค้ าทองคำประกาศร าค าซื้อขายครั้งแรกของวัน

ร าค าปรับลดลง 50 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิ ดวานนี้

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 30,500 บ าท

ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ

เมื่อเวลา 9.21 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อ

ในประเทศอยู่ที่บ าทละ 29,900 บ าท

ขายออก 30,000 บ าท

ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

ด้านร าค าทองรูปพรรณ

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,364.92 บ าท

ขายออกที่ร าค า 30,500 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot

อยู่ที่ 1,854.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 28 พ.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,900 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,000 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,364.92 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท