5อย่ างนี้ถ้าทำชีวิ ตดีขึ้นแน่นอน

1. ตื่นเช้าให้เป็นนิสัย เวล าเช้าไม่รีบร้อนวุ่นวาย

สมองจะปลอดโปร่ง คิดถึงแต่สิ่งดีๆที่จะพบเจอในแต่ละวัน

2. ออกกำลังกาย วันละ 30นาที ชีวิตจะดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด

เพร าะสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิต

3. เลือกรับแต่สิ่งดีๆ อ่านหนังสือดีๆ รับรู้แต่เรื่องดีๆ

ฟังเรื่องดีๆ เรื่องที่ดีจะสร้ างมุมมองและทัศนคติที่ดีให้กับเร า

4. พูดดีๆกับตัวเอง อย่ามัวแต่พูดดีกับคนอื่น

จนลืมพูดสิ่งดีๆกับตัวเอง คำพูดที่ดีคือพื้นฐานที่แข็งแกร่งของหัวใจ

5. มองเห็นข้อดีของตัวเอง เหรียญมีสองด้านเสมอ

อย่ าโฟกัสแต่สิ่งไม่ดี จนลืมสิ่งที่ดีที่มีในตัวเร า มุมมองเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน

6. ใช้เวล าอยู่กับตัวเองบ้ าง ลดการใช้โซเชี่ยลสักวันละ 30นาที

ให้เวล าตัวเองทบทวนความคิด และสิ่งที่เกิ ดขึ้น

7. มองให้เห็นความโช คดี ตีความทุกเรื่องในชีวิตให้เป็นความโช คดี

เมื่อความคิดเปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยน ชีวิตก็จะเปลี่ยน