ไขข้อข้องใจ เริ่มใช้สิ ทธิ 3500 บ าท คนละครึ่ง เฟส 2

หลังจากที่มีการเปิ ดลงทะเบี ยนมาตรการ คนละครึ่ง เฟส 2 ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาค ม 2563 ตั้งแต่เวล า 06.00 น.

ซึ่งมีประชาช นเข้ ามาลงทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิเงิ น 3,500 บ าท จำนวนมาก โดยมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 เปิ ดได้เพียง

2 ชั่วโมงเท่านั้น สิท ธิจำนวนทั้งหมด 5 ล้า นสิ ทธิก็ถูกลงทะเบี ยนจนเต็มจำนวน ซึ่งขณะนี้หล ายคนเริ่มได้รับ SMS

ยืนยันว่าได้รับสิท ธิคนละครึ่ง เฟส 2 เรียบร้อยแล้ว

ส่วนสำหรับบ างคนที่ยังไม่ได้รับ SMS ธนาค ารกรุงไทยระบุว่า SMS ยืนยันสิท ธิดังกล่ าวจะส่งภายในวันที่ 25 ธันวาค ม 2563

นี้อย่ างแน่นอน ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันสิ ทธิ

หลังจากนั้นการใช้สิ ทธิคนละครึ่ง เฟส 2 จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 เป็นระยะเวล าทั้งหมด 3 เดือน

โดยเงื่อนไขสำคัญคือ รั ฐจะช่วยสมทบ 50% ไม่เกินวันละ 150 บ าท และผู้มีสิ ทธิในมาตรการคนละครึ่งออกเอง 50% เช่ น

เมื่อไปซื้ออาหาร 400 บ าท รั ฐจะสมทบให้ทันที 150 บ าท ส่วนผู้มีสิ ทธิต้องจ่ายเงิ นผ่ านแอพพลิเคชั่ น เป๋าตัง 250 บ าท

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งเตือนว่าได้รับสิ ทธิจากการเข้ าไปลงทะเบี ยน ก่อนที่จะใช้สิท ธิในวันที่ 1 ม.ค.64

สามารถเข้ าไปยืนยันสิ ทธิด้วยวิธีง่ายๆ 8 ขั้นตอน วิธียืนยันตัวตน ในแอพฯ เป๋าตัง ดังนี้

1. เ ปิดแอพฯ เป๋าตัง ขึ้นมา แล้วกดเลือกไปที่ G-Wallet

2. กรณีลงทะเบี ยนสำเร็จแล้ว กดเลือกที่แถบเมนู เข้ าใช้งาน G-Wallet

3. กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4. จากนั้นกดเลือกยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาช น (กรณีที่ยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องระบุ PIN 6 หลัก

แล้วข้ ามไปขั้นตอนที่ 6)

5. กดเริ่มถ่ายรูป บัตรประชาช น วางบัตรให้ตรงกับกรอบในกล้อง พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประชาช น ชื่อ-นามสกุล แล้วกด ยืนยัน

6. กดยืนยันเบอร์มือถือของคุณ เพื่อรอรับรหัส OTP เมื่อได้รหัสผ่ าน sms แล้วก็นำมากรอกลงไปในช่อง แล้วกดยืนยัน OTP อีกครั้ง

7. จากนั้นให้ทำการ สแกนใบหน้า

8. ถัดมาระบบจะขึ้นข้อความว่า ยืนยันตัวตนสำเร็จ พร้อมแสดงหน้า Home G-Wallet บนจอมือถือ

อย่ างไรก็ตาม ใครที่ได้รับสิ ทธิ คนละครึ่งเฟส2 จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 เป็นระยะเวล าทั้งหมด 3 เดือน

ขอบคุณข้อมูล siamstreet