รั ฐบ าลเ ปิดโครงกา​รเพิ่มอีกแล้ว รับเ​ งิ​น 5000 เตรียมตัว​ให้พร้อม

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหรือ ศบศ. ได้ประชุมล่ าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาค ม 63 และเห็นชอบ 2

โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยรั ฐบ าลจะสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว

ได้แก่ โครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า พร้อมปรับหลักเกณฑ์ เร าเที่ยวด้วยกัน โดยจากนี้จะนำมติเห็นชอบนี้ของศบศ.

เพื่อเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติและเริ่มดำเนินการต่อไป

งานนี้ผู้สูงวัยมีเฮ เมื่อ ศบศ.ไฟเขียวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เที่ยวไทยวัยเก๋า แจกสูงสุดไม่เกิน 5 พันบ าท

ต่อคน ดึงกลุ่มผู้สูงอายุ 1 ล้ านคนเดินทางเที่ยวในประเทศวันธรรมด าผ่ านบริษัทนำเที่ยว

โดยเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เที่ยวไทยวัยเก๋า มี 7 เงื่อนไข ได้แก่

1.เป้าหมาย 1 ล้ านคน

2. วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้ านบ าท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงิน งบประมาณเดิมภายใต้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

3. ผู้เข้ าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวข้ ามจังหวัดใน วันธรรมดา (วันอาทิตย์ ถึง วัน

พฤหัสบดี) ผ่ านบริษัทนำเที่ยว โดยมีร าค าแพ็คเกจทัวร์ เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บ าท และมีระยะเวล าการเดินทาง

ท่องเที่ยวอย่ างน้อย 3 วัน 2 คืน

4. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิ ทธิ์ผ่ านแอปพลิเคชั่ นธนาค ารกรุงไทย

5.บริษัทนำเที่ยวที่เข้ าร่วมโครงการต้องจดทะเบี ยนก่อนวันที่ 1 มกราค ม 2563

6. รั ฐสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่ านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บ าท ต่อ 1 ท่าน

7. บริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ร าย

นอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ เร าเที่ยวด้วยกัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงใน7เงื่อนไขเช่นกัน ได้แก่

1.ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิท ธิจำนวนการจองห้องพัก โดยจากเดิมประชาช นจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน (Room Night)

ต่อ 1 สิท ธิ สามารถจองที่พักเพิ่มอีก 5 คืน (Room Night) รวมเป็น 15 คืน (Room Night) ต่อ 1 สิ ทธิ

2. เพิ่มจำนวนห้องพักสำหรับประชาช นอีก 1 ล้ านคืน (Room Night) โดยเพิ่มจำนวนห้องพักจากเดิม 5 ล้ านคืน (Room

Night) เป็น 6 ล้ านคืน (Room Night) ทั้งนี้ จำนวนห้องพักที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-Voucher

(วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 900 บ าทต่อวัน และวันศุกร์ถึงอาทิตย์ 600 บ าทต่อวัน)

3. ขย ายระยะเวล าการใช้สิท ธิโครงการฯ ถึงเดือนเมษายน 2564 และขย ายเวล าการเบิกจ่ายโครงการฯ ถึงเดือนมิถุนายน 2564

4.ขย ายระยะเวล าการจองที่พัก จากเวล า 06.00-21.00 น. เป็นเวล า06.00-24.00 น.

5.เพิ่มโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรม แต่ต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี (TAX ID)

และมีการจดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้

6.การอนุมัติให้สถานประกอบการอันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง

ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สปา/นวดเพื่อสุขภาพ รถเช่ าหรือเรือเช่ า สามารถใช้ E-Voucher ได้

7. ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่ าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยให้การจองบัตรโดยสารเครื่องบินที่เดินทางไปเฉพาะเมืองหลัก

ทางการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงิ นคืนจากรั ฐบ าล 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บา ทต่อที่นั่ง

(เมืองหลักประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย)

ปัจจุบันโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบี ยนรวม 6.76 ล้ านคน ลงทะบี ยนสำเร็จแล้ว 6.44 ล้ านคน

แบ่งเป็นมีผู้ใช้สิ ทธิโรงแรมแล้ว 4,006,805 สิท ธิ มูลค่ าห้องพักที่จองทั้งหมด 10,961.3 ล้ านบ าท

ร าค าเฉลี่ยห้องพักต่อคืนที่จอง อยู่ที่ 2,778 บ าท จำนวนโรงแรมที่มีการจองทั้งสิ้น 4,888 แห่ง

ผู้ที่ได้รับคูปองอาหาร 863,162 ร าย รวมมียอดใช้จ่ายทั้งหมด 3,510.4 ล้ านบ าท และมีผู้เข้ าใช้บริการ หรือเช็ คอินที่

โรงแรมที่พักแล้ว 1,417,269 ห้อง

สำหรับตั๋วเครื่องบิน ขณะนี้มีมีผู้ลงทะเบีย นได้รับสิ ทธิเงิ นคืนค่ าบัตรโดยสารเล้ว 97,862 ร าย จำนวนการจองผ่ านการตรวจสอบ

อยู่ที่ 123,912 สิ ทธิ จำนวนบัตรโดยสารหรือผู้โดยสารที่ได้รับสิท ธิแล้ว 216,866 สิ ทธิ

มีมูลค่ าบัตรโดยสารที่ได้รับสิ ทธิประมาณ 565.3 ล้ านบ าท

ส่วนโรงแรมและที่พัก มีผู้ลงทะเบี ยนรวม 8,128 แห่ง ร้ านอาหาร ลงทะเบีย นรวม 65,429 ร้ าน สถานที่ท่องเที่ยว

ลงทะเบี ยนรวม 1,959 แห่ง ร้ านค้ าโอทอป ลงทะเบี ยนรวม 1,314 แห่ง

ข่้อมูล siamtopic