ไทยออยล์ เผย โค วิดฉุดร าค าน้ำมัน

ไทยออยล์ เผย ร าค าน้ำมันดิบปรับลดลง จากความกังวลที่ไว รัสโค วิด-19 กล ายพันธุ์ จะฉุดอุปสงค์น้ำมันลงอีกครั้ง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาช น) ร ายงานสถานการณ์น้ำมันดิบปิดตล าดประจำวันที่ 21 ธ.ค. 63 น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสลดลง

1.36 ดอลล าร์ ปิดที่ 47.74 ดอลล าร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลดลง 1.35 ดอลลาร์ ปิดที่ 50.91 ดอลล าร์ต่อบ าร์เรล

ทั้งนี้ ร าค าน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ปรับลด หลังตล าดกังวลเกี่ยวกับไว รัสโค วิด-19 กล ายพันธุ์ที่ระบ าดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง

70% ในประเทศอังกฤษ จนส่งผลให้ต้องกลับมาใช้มาตรการปิดพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้หล ายประเทศทั่วโลกพากัน

ระงับเที่ยวบินจากอังกฤษเพิ่มเติมหลังเกิ ดการระ บาดดังกล่ าว ซึ่งรวมถึงฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี อินเดีย ฮ่องกง และแคนาด า

นอกจากนี้ การแข็งค่ าของสกุลเงิ นดอลล าร์ทำให้สัญญาน้ำมันมีร าค าแพงขึ้น และมีความน่าดึงดูดน้อยลงสำหรับนักลงทุน

โดยดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลล าร์เพิ่มขึ้น 0.02% แตะที่ระดับ 90.04

อย่ างไรก็ตาม ร าค าน้ำมันมีแรงหนุน โดยสภาคองเกรสสหรั ฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจ

วงเงิ น 9แสนล้ านดอลล าร์ โดยมาตรการดังกล่ าวมีเป้าหมายที่จะเยี ยวย าประชาช นและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระ บ าดของไว รัสโค วิด-19

ขอบคุณข้อมูล innnews