เฮ เพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุตร จากเดิม 600 เป็น 800

เฮ เพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุตร จากเดิม 600 บ าท เป็น 800 บ าท

เมื่อวันที่ 22 ธันวาค ม เพจ สวัสดิการ ทันข่ าว 4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เฮ เพิ่มเงิ นสงเคราะห์บุตร

เพิ่มอัตร าการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บ าทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน

เพิ่มเป็น 800 บ าทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราค ม 2564 เป็นต้นไป เพิ่มเงินสงเคระห์บุตร

ประกันสังคม เ งินอุดหนุนเด็ กฯ รอไปก่อน

ยินดีด้วยครับ

สำนักงานประกันสังคมจเริ่มจ่ายเดือน มกราค ม เป็นต้นไป ยินดีกับแ ม่ ๆ ด้วยครับ

ยินดีกับแ ม่ๆด้วยนะครับรอรับเ งินงวดแรกปีให ม่กันเลย

ขอบคุณข้อมูล mumkhao