เคลียร์ทุกข้อสงสัย คนละครึ่งเฟส 2

คนละครึ่งเฟส 2 ตอบคำถามที่หล ายคนสงสัย จะได้ใช้เงิน 3,500 บ าทวันไหน จะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบี ยน

สำเร็จเมื่อไร หากยืนยันตัวตนไม่ผ่ านควรทำอย่ างไร อ่านที่นี่เลยจ้า!

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า โครงการคนละครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่ าใช้จ่ายของประชาช น โดยมีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 15 ล้ านคน

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการร ายย่อย โดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย มีร ายได้จากการข ายสินค้ า โดยขณะนี้ มีผู้ประกอบการร้ านค้ าร ายย่อย

ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงการประมาณ 1 ล้ านร้ านค้ า โดยมีระยะเวล าดำเนินการตั้งแต่เดือนตุล าค ม 2563 – มีนาค ม 2564

โดยโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” ได้เ ปิดให้ลงทะเ บียนผ่ านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com เมื่อวันที่ 16 ธันวาค ม 2563

ตั้งแต่เวล า 06.00 – 23.00 น. เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกร าค ม – 31 มีนาค ม 2564 โดยการ ลงทะเบี ยนคนละครึ่ง

เฟส 2 เต็มทั้ง 5 ล้ า นสิทธิภายในเวล าอันรวดเร็วนั้น

ล่ าสุดโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” ได้ทยอยส่งข้อความยืนยันให้กับผู้ลงทะเบียน โดยมีทั้งผู้ที่ได้ข้อความระบุว่า

ได้รับสิ ทธิ สิ ทธิเต็ม และลงทะเบี ยนไม่สำเร็จ

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความลงทะเบีย นไม่ผ่ านนั้น กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ยังไม่เสียสิ ทธิ และมีโอกาสลงทะเบี ยน

เข้ าร่วมโครงการคนละครึ่งใหม่ได้

สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความว่า ลงทะเบี ยนไม่สำเร็จนั้น อาจเพร าะระหว่างการลงทะเบี ยน มีการพิมพ์ข้อมูลไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบ เช่ น

การพิมพ์ชื่อ นามสกุลผิด กรอกตัวเลขบัตรประชาช น หรือรหัสหลังบัตรไม่ถูกต้อง รวมถึงอาจใส่วันเดือนปีเกิ ดไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรประชาช น

อย่ างไรก็ตาม หากใครที่รับข้อความว่าลงทะเบี ยนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถรอมาลงทะเบีย นใหม่ในรอบถัดไป

ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเปิ ดเมื่อไร หรือจำนวนแค่ไหน เพร าะต้องรอพิจารณาร ายละเอียดก่อน ส่วนของคนที่

ได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันว่าได้รับสิ ทธิแล้ว จะต้องด าวน์โหลดพร้อมติดตั้ง แอพฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิ ทธิ์

ตามโครงการ และสามารถเริ่มต้นใช้สิท ธิได้ตั้งแต่ 1 มกร าค ม – 31 มีนาค ม 2564

ทั้งนี้ ปัญหาการลงทะเบี ยนใหม่ นางสาวกุลย า ระบุว่า ไม่ใช่เรื่องใ หม่ จากการลงทะเบี ยนเฟส 1 ที่ 10 ล้ านคน

ก็มีผู้ลงทะเบี ยน ไม่ถูกต้อง รวมกับที่ใช้สิ ทธิ์ไม่ทัน กว่า 2.4 ล้ านคน ซึ่งคลัง ก็นำมาเปิ ดลงทะเบี ยนในรอบเก็บตกให้ทั้งหมด

ไม่ได้ตัดสิ ทธิ์แต่อย่ างใด แต่เฟส 2 อาจมีการสื่อสารไม่ชัดเจน ว่าให้มาลงทะเบี ยนใหม่ ซึ่งผู้เสียสิ ทธิ์ อาจเข้ าใจว่า ให้แก้ไขข้อมูลได้

ข้อมูล thebangkokinsight