ออมสิน ปล่อยสินเ ชื่อ ร ายละไม่เกิน 5 หมื่นบ าท ไม่ต้องใช้หลักท รัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ธนาค ารออมสินได้ปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีร ายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโค วิด-19

วงเงิน 20,000 ล้ านบ าท ซึ่งมีวงเงิ นเดิมที่เหลืออยู่ 10,000 ล้ านบ าท โดยการให้ปล่อยกู้ผ่ าน “สินเชื่ อเสริมพลังฐ านร าก”

ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน เพื่อช่วยเหลือแก่ประชาช นให้เป็นไปอย่ างทั่วถึงและครอบคลุมประชาช นผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม โดยมีร ายละเอียดดังนี้

– เป็นสินเชื่ อเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้ าข าย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีร ายได้ประจำรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่

ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของโค วิด-19 ทำให้ร ายได้ลดลงหรือข าดร ายได้

– เป็นสินเชื่ อเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน/หมุนเวียนในกิจการ ให้วงเงิ นกู้สูงสุดร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

– คิดอัตร าดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

– ระยะเวล าผ่อนชำระเงิ นกู้ไม่เกิน 3 ปี

– ไม่ต้องใช้หลักท รัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเ งินกู้

– ปลอดชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงิ นงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วย

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาค ม 2563

โดยสมั ครขอสินเ ชื่อได้ที่ www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้ าสัมพันธ์ธนาค ารออมสิน โทร. 1115

ข้อมูล ddproperty