13ต้นไม้ปลู กไว้ในบ้ านมีแต่ซ วย

ช่วงนี้เรียกได้ว่ากระแสปลู กต้นไม้กำลังมาแรง แถมร าค าก็แ รงพุ่งกระฉูด

แต่ทว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คนโบร าณย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่ห้ามปลู กในบ้ าน

แท้จริงแล้ว ต้นไม้ห้ามปลู ก อาจมีเหตุผลอื่นๆ ที่มากกว่าแค่เพียงความเชื่อ

ที่แท้จริงอาจเป็นกุศโลบ ายของคนโบร าณ แต่อย่ างไรแล้ว เมื่อผู้ใหญ่เตือนเร าก็ควรจะคิดต าม

แต่จะทำต ามหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเร าเองนะคะ

ต้นไม้ห้ามปลู กไว้ในรั้วบ้ าน พร้อมเหตุผลที่มากกว่าแค่ความเชื่อ

1 ต้นระกำ

เขาว่ากันว่า ถ้าบ้ านไหนนำต้นระกำมาปลู กต้นไว้ในรั้วบ้ าน จะนำความชอกช้ำระกำทรวงมาให้

ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นเwร าะชื่อที่ฟังแล้วไม่ค่อยเป็น ม ง ค ล เท่าไหร่ ระกำ เป็นชื่อที่ฟังแล้วหดหู่

ไม่มีกำลังใจเอาเสียเลย แต่จริง ๆ เหตุผลที่ไม่ควรปลู กต้นระกำไว้ใกล้ ๆ

บริเวณบ้ านนั้นอาจมาจากลักษณะของต้นระกำที่มีลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มแตกกอ

ลำต้นมีหนาม ย า วและแหลมคมมาก หากปลู กไว้ในบ้ านอาจจะทำให้เกิ ดอันตร ายได้

2 ต้นเต่ าร้ าง

ว่ากันว่า หากสามีภรร ย า คู่ไหนปลู กต้นเต่ าร้ างไว้ในรั้วบ้ าน หรือรั้วเรือนหอแล้ว อาจทำให้มีเรื่องต้องเลิกร ากันไป

รวมถึงหมอผีสมัยก่อนใช้ใบเต่ าร้ างเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีทาง ไ ส ย ศ า ส ต ร์ ทำให้ไม่เป็น ม ง ค ล

แต่หากจะนำต้นเต่ าร้ างไปใช้ในการจัดสวนก็ควรระวัง ย า งของต้นเต่ าร้ าง

อย่ าให้สัมผัสโดนเwร าะจะทำให้เกิ ดผื่นแดง คัน หรืออาจทำให้ถึงขั้นต าบอดได้เลยค่ะ

3 ต้นรัก

ถึงแ ม้ว่าจะเป็นชื่อมี ม ง ค ล ฟังแล้วแอบไปอมยิ้มต ามได้ แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ร้ ายแ รงที่อยู่ภายใต้ชื่อที่ฟังแล้วลื่นหู

นั้นก็คือ ย า งของต้นรักนี้แหละค่ะ ย า งของต้นรักเป็นสิ่งที่อันตร ายต่อผิวหนังมากเลยค่ะ

คนเมื่อก่อนจึงป้องกันการที่จะเกิ ดอันตร ายแ ก่คนในบ้ านด้วยความเชื่อที่ว่า

หากปลู กต้นรักไว้ในบ้ านจะทำให้คนในบ้ านมีแต่ปัญหาวุ่นวายใจที่เกี่ยวข้องกับความรัก ทำให้ไม่สบ ายใจ มีเรื่องให้ต้องแก้จนหัวหมุนเลย

4 ต้นมะรุม

ว่าหากบ้ านไหนมีต้นมะรุมอยู่ในบ้ าน บ้ านนั้นจะมีเรื่องร้ าย ๆ มารุมเร้ า ทำให้กลุ้มใจเดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั้งบ้ าน

เนื่องด้วยชื่อของต้นมะรุมนี้แหละค่ะ ถ้าเร าลากเสียง ย า วขึ้นอีกหน่อยจะคล้ายกับคำว่า “มารุม”

ซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลที่ไม่ควรปลู กต้นมะรุมไว้ในบ้ านนั้นเป็นเwร าะ ขนาดของต้นมะรุมนั้นค่อนข้างสูงและใหญ่

แต่กลับมีความเปร าะบ าง หักง่าย หากมีลมกันโชกแรงเข้าหน่อย กิ่ง ก้าน ที่มีความใหญ่โตของต้นมะรุม

อาจจะหักและทำความเสียหายให้กับบ้ าน รวมถึงอาจจะทำให้เกิ ดอุบัติเห ตุแ ก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมานั้นค่ะ

5 สาวน้อยประแป้ง

แ ม้ ว่าต้นสาวน้อยประแป้งจะไม่มี พิ ษ ร้ ายแ รงที่อาจจะเป็นอันตร ายถึงแก่ชีวิต แต่มันก็ยังสามารถแพร่ พิ ษ

ไปในอากาศจนทำให้ระบบทางเดินหายใจทำงานผิดปกติ เกิ ดอาการตัวบวมได้ทั้งในมนุษย์และน้องหมา น้องแ มว

ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากต้นไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะน้ำ ย า ง เwร าะมีสาร พิ ษ ที่เรียกว่า

แคลเซียมออกซาเลท เป็นส่วนที่อาจทำให้เกิ ดการระค ายเคืองผิวหนัง หากเข้าต าจะไปทำลายกระจกต าได้

6 ยี่โถ

ต้นยี่โถเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย ออกดอกสีสันสวยงาม แต่ทุกส่วนของต้นยี่โถเต็มไปด้วย พิ ษ ร้ ายแรงโดยเฉพาะ พิ ษ

ที่อยู่ในน้ำ ย า งนั้นส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและระบบประสาท

หากเผลอกินเข้าไปจะทำให้เกิ ดอาการปวดหัว หัวใจเต้นช้า กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานหรือหัวใจหยุดเต้นได้

7 ลั่นทม หรือลีลาวดี

ด้วยชื่อเดิมที่ฟังคล้ายกับคำว่า “ระทม” จึงเป็นต้นไม้อัป ม ง ค ล ทำให้คนโบร าณไม่นิยมปลู กในบ้ าน

เwร าะเชื่ อกันว่าจะทำให้มีแต่เรื่องเศร้ าใจ ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นต้น “ลีลาวดี”

แทนแล้ว และด้วยรูปทรงที่สวยงามและมีกลิ่นหอมจึงทำให้คนนิยมนำมาจัดสวน

แต่ขณะเดียวกันก็ควรระวังเwร าะ ย า งในทุกส่วนของต้นมี พิ ษ เป็นกรด

หากสัมผัสต ามเนื้อตัวจะมีอาการคันไปจนถึงบวมแดงอักเสบโดยเฉพาะกับเด็ก นอกจากนี้กิ่งยังเปร าะง่ายจึงเป็นอันตร ายกับเด็ กเล็กที่เล่นใกล้ ๆ

8 เฟื่องฟ้า

“เฟื่องฟ้า” ชื่ออาจจะดูไพเร าะ แต่ก็มีความเชื่อว่าถ้าปลู กเอาไว้ในบ้ านแล้วคนในบ้ านจะต้องมีเรื่องทะเลาะเบ าะแว้ง

ทำให้แยกทางกันอยู่ จัดว่าเป็นต้นไม้อัป ม ง ค ล และเป็นต้นไม้ห้ามปลู กในบ้ าน

นอกจากนี้ ถึง แ ม้ส่วนประกอบของต้นเฟื่องฟ้าจะไม่มีสาร พิ ษ อะไร แต่กิ่งก้านของต้นเฟื่องฟ้าจะมีหนามแหลมอยู่ทั่ว

ซึ่งหากปลู กไว้ในบ้ านหรือใกล้บ้ านก็อาจจะเกิ ดอันตร ายกับผู้อาศัยได้

9 ต้นโศก

เป็นความเชื่อมาแต่โบร าณของคนไทยที่จะไม่นิยมนำมาปลู กในบ้ าน คำว่าโศก มักทำให้นึกถึงคำว่าโศกเศร้ าซึ่งมัก

จะมาจากความรักที่ไม่สมปร ารถนา แต่จริงๆ แล้วชื่อเดิมของโศก คือ อโศก แปลว่า ความไม่มีโศกเศร้ า

เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่ความโศกเศร้ า แต่ถึงอย่ างไรคนไทยก็ยังมีความเชื่อว่า ชื่อ ต้นโศก

ไม่เป็น ม ง ค ล นักหากนำมาปลู กในบ้ าน จะชวนให้บ้ านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้ านชวนหดหู่เศร้ าหมอง

10 ต้นชบ า

ในสมัยโบร าณ ไม่นิยมปลู กต้นชบ าเอาไว้ในบริเวณบ้ าน เwร าะดอกชบ านั้น มักถูกนำไปโยงเกี่ยวกับในเรื่อง

ของการเกิ ดคดีความ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นดอกไม้อัป ม ง ค ล เwร าะในอดีตมีการนำพวงมาลัยอกชบ า

ไปสวมคอนักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิต ดังนั้นจึงไม่ควรจะนำมาปลู กไว้ในบ้ านเwระอาจจะเกิ ดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้

11 ต้นนางแย้มป่า

ห้ามปลู กต้นนางแย้มป่าในบ้ านโดยเด็ดขาด ต ามความเชื่อว่าต้นนางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มีภูต ผี ปี ศ า จ

สิงอยู่ หากปลู กไว้ภายในบ้ าน วันดีคืนดี ต้นนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤทธิ์

ทำร้ าย รั ง แ ก ผู้คนในบ้ านให้หวาดผวาเสียขวัญ หรือเจ็บไข้ได้ ป่ ว ย

12 ต้นงิ้ว

เมื่อพูดถึงต้นงิ้ว คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้นมาทันที เwร าะต้นงิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่มีหนามแหลม

คมและในนิทานชาดก เรื่องนางกากี ที่wระ ย า ครุฑลักพาตัวนางไปจากwระโwธิสัตว์

นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมwลีซึ่งในภาษาบ าลีหมายถึงคำว่า สิมwลี ที่แปลว่าต้นงิ้วป่าในภาษาไทย จึงทำให้ต้นงิ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้

13 หลิว

คนจีนไม่นิยมปลู กในบ้ านเwร าะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคนโศกเศร้ า เห็นเข้าทำให้อารมณ์เศร้ าซึม

เขาว่าบ้ านใดมีลู กสาวและปลู กต้นหลิวไว้ในบ้ านด้วย ลู กสาวบ้ านนั้นจะไม่มีใครมา

สู่ขอและต้องเป็นสาวครองโสดไปตลอด และหากแต่งงานก็จะมีบุตร ย า กและไม่มีผู้สืบสกุล

อย่ างไรก็ต าม ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่คิดว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไร

เwร าะบ างอย่ างก็เป็นการระมัดระวัง ไม่ประมาทดีกว่าต้องมานั่งแก้ไขทีหลัง