โค รงก ารคนละครึ่งเฟส 2 หลังไม่ผ่ านตร วจสอบถึง 4.9 แ สนคน ลุ้นร อบเก็บต ก

คนละครึ่งเฟส 2 รอลุ้นรอบเก็ บตก! หลังเ ปิดลงทะเบี ยน 5 ล้ านสิ ทธิเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. มีผู้ไม่ผ่ านการตรวจสอบข้ อมูล

ถึง 4.9 แสนคน ยันมีโอกาสลงใหม่ได้แน่นอน

ผู้สื่อข่ าวร ายง านว่า โค รงการคนละค รึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่ าใช้จ่ ายของประชาช น โดยมีกลุ่ มเป้าหม ายไม่เกิน

15 ล้ านคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการร ายย่อย โดยเฉพาะหาบเร่ แ ผงลอย มีร ายได้จากการข ายสินค้ า

โดยขณะนี้ มีผู้ประกอบการร้ านค้ าร ายย่อยลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงการประมาณ 1 ล้ านร้ านค้ า โดยมีระยะเวล าดำเ นินกา

รตั้งแต่เดือนตุล าค ม 2563 – มีนาค ม 2564 นั้น

ล่ าสุดโครงการ “คนละครึ่งเ ฟส 2” ได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com เมื่อวันที่ 16 ธันวาค ม 2563

ตั้งแต่เวล า 06.00 – 23.00 น. เริ่มใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 1 มกร าค ม – 31 มีนาค ม 2564 โดยการ

ลงทะเบี ยนคนละครึ่ง เฟส 2 เต็มทั้ง 5 ล้ านสิ ท ธิภายในเวล าอันรวดเร็วนั้น

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” ซึ่งให้ประชาช นลงทะเบี ยนผ่ าน

www.คนละครึ่ง.com ว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบข้อมู ลการลงทะเบี ยนโครงการคนละครึ่ง ระยะ 2 จำนวน 5 ล้ านคน

เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับสิ ทธิ 4.51 ล้ านคน และอีกประมาณ 4.9 แสน ไม่ผ่ านการตรวจสอบข้อมูล

โดยได้มีการส่งข้อความ SMS แจ้งผลแล้ว

โดยสาเหตุที่ไม่ผ่ านการตรวจส อบ มีดังนี้

พิมพ์ ชื่อ-นามส กุล ไม่ตรงกับฐ านข้อ มูลของภาครั ฐ

หมายเลขบัตรประชาช น ไม่ตรงกับฐ านข้อมูลของภาครั ฐ

วันเดือนปีเกิ ด ไม่ตรงกับฐ านข้อ มูลของภาครั ฐ

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่ผ่ านการตรวจสอบนั้น กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ผู้ไม่ผ่ านการตรวจสอบสิ ทธิจะยังไม่เสียสิท ธิ

ยังมีโอกาสลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงการคนละครึ่งให ม่ หากมีการเ ปิดให้ลงทะเบี ยนเพิ่ม

ทั้งนี้ สำหรับสิท ธิที่เหลือจากโครงการคนละครึ่ง เฟสแรก มีจำนวนประมาณ 4.3 แสนคน และโครงการคนละครึ่ง

เฟส 2 อีก 4.9 แสนคน กระทร วงการคลังจะพิจารณ าอีกครั้งหลังจากได้ข้อมู ลผู้ที่ได้รับสิท ธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 2

ที่ใช้สิ ทธิไม่ทันภายใน 14 วัน ว่าจะดำเนินการอย่ างไร แต่ขณะนี้ยังระบุไม่ได้ว่าจะเปิ ดเมื่อใด หรือมีจำนวนเท่าไร

ต้องรอพิจารณาต่อไป

ข้อมูล thebangkokinsight